office-620822_1280

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษีออนไลน์

ให้กับทุกคนที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษี
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
broker_slide_table_a

ฝึกอบรมสัมมนา

จัดฝึกอบรม สัมมนาแบบทั่วไป และฝึกอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training)
เกี่ยวกับ การบัญชี การบัญชีบริหาร การบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน
จองหลักสูตร
หลักสูตรสัมมนา Update ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบรม / สัมมนา จอง
วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
20 - 21 พ.ย. 62
09:00 - 16:30 น.
การวางแผนภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
- 12 ชม. - 12 ชม. 14,000 + VAT 980 = 14,980 บาท 16,000 + VAT 1,120 = 17,120 บาท จอง
5 - 6 พ.ย. 62
09:00 - 16:30 น.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 5
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ , คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
6 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท 9,000 + VAT 630 = 9,630 บาท จอง

บทความล่าสุด