กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
DBD เพิ่มอะใร?
-เพิ่มเลขบัตรประชาขน ?
-เพิ่ม QR CORD ?
-เพิ่ม บริการคำขอ ?
ในแบบพิมพ์การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
เพื่อให้การบริการเกี่ยวกับนิติบุคคล มีความเชื่อมโยง ครบถ้วน
สะดวก และครบวงจร
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/order_13_2559.pdf
http://www.dbd.go.th/main.php?filename=intro_formregist59
2
สรรพากรชี้แจง SME บัญชีชุดเดียว แก้ไขข้อผิดพลาดงบปี 2558 ส่งใหม่ได้
SME บัญชีชุดเดียว ที่ได้จดแจ้งฯ และส่งงบการเงิน ภงด.50 ปี 2558 แล้ว
พบข้อผิดพลาดทางบัญชีที่มีหลักฐานเพียงพอและเหมาะสมภายหลัง สามารถปรับปรุงงบการเงิน
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วส่งงบฉบับแก้ไขต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
ตามคู่มือการนำส่งงบการเงินประจำปี 2559 หน้า 23 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินฉบับใหม่ได้

ดาวน์โหลดคู่มือการนำส่งงบการเงิน ปี 2559
http://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/manual_finacial2559.pdf

คำชี้แจง สรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/explan6.pdf
3
TFRS for SMEs บทที่แก้ไข/เพิ่มเติมจาก NPAEs มี 17 บท ประกอบด้วย บทที่
5 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกำไรขาดทุน
7 งบกระแสเงินสด
8 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
9 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
11 เครื่องมือทางการเงินขั้นพื้นฐาน
12 ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินอื่น
14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
15 เงินลงทุนในการร่วมค้า
19 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม
22 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
33 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
24 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
27 การด้อยค่าของสินทรัพย์
28 ผลประโยชน์ของพนักงาน
31 ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
34 กิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
ที่มา วารสาร e magazine กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
http://magazine.dbd.go.th/download.php?id=143

4
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2559
http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=469400747
5
แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2559 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=469400745
6
บัญชี สอบบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ / Update TFRS FOR SMEs ก่อนใช้ในปี 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย NBC team s เมื่อ กันยายน 28, 2016, 04:39:15 PM »
การผ่อนผันและการยกเว้นการถือปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) เผยแพร่
27/09/2559

http://www.fap.or.th/images/column_1450931604/Update_TFRS%20for%20SMEs_lenient.pdf
8
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/286/9.PDF
9
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/286/8.PDF
หน้า: [1] 2 3 ... 10