No Comments

การปรับปรุงถ้อยคำของตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี มีมติปรับปรุงถ้อยคำในตัวอย่างรายงานการสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะมีผลต่อรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
อ่านรายละเอียด https://goo.gl/e62aoa
ที่มา วิไล วัชรชัยสิริกุล Line @nukbunchee

Related posts:

Leave a Reply