Admin4 No Comments

🌳การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย ปี 2563-2564

            ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ปี 2563 นั้นจัดเก็บจากทรัพย์สิน 3 ประเภท คือ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด โดยเก็บภาษีจากผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น สำหรับสองปีแรกที่ใช้กฎหมายคือปี 2563 ถึง 2564 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอยู่อาศัยนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  2. กลุ่มที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
  3. กลุ่มที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ นอกจากข้อ 1 และ 2

            ทั้ง 3 กลุ่มมีช่วงฐานภาษีหรืออัตราภาษีที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ที่อยู่อาศัยที่เผยแพร่กันนั้นคลาดเคลื่อนกับบทบัญญัติมาตรา 94 (อัตราภาษีปี 2563-2564) ประกอบมาตรา 41 (การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย)แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นส่วนมาก โปรดพิจารณาจากภาพประกอบ

                        สำหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปี 2565 เป็นต้นไปจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

                                 

        แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษีอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ ไลน์ สแควร์ นักบัญชีดอทคอม ห้องภาษีอสังหาริมทรัพย์

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Related posts: