No Comments

ในการประชุมสนช. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีการขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ….ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะครบกำหนดอีกครั้งในวันที่ 28 มกราคม 2561 การขยายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ร่างกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้จะเข้าพิจารณาวาระ 3 ไม่ทันปี 2560

วิไล วัชรชัยสิริกุล 24 พ.ย.2560

Related posts:

Leave a Reply