นที No Comments

ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล: กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

18 พฤษภาคม 2560 

https://www.set.or.th/th/news/download/files/2560/seminar_khun_kitipong_20172518.pdf

Related posts:

Leave a Reply