No Comments

นักบัญชีเตรียมตัวเปิดบัญชีแยกประเภทรองรับ การโอนเงินรูปแบบใหม่ๆ
 ***ส.ค.-ก.ย. ธปท. เตรียมระบบ QR code รับโอนเงินร้านค้าเข้าธนาคาร
 และโอนเงินระหว่างพร้อมเพย์กับอี-วอลเล็ต (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์)
 ผู้ว่าแบงค์ชาติเผย ยอดโอนเงินพร้อมเพย์พุ่ง
 - ยอดผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 10 ส.ค. 2560 มี 32 ล้านไอดี 
  มียอดการทำธุรกรรมโอนเงิน 1.05 แสนล้านบาท (หนึ่งคนลงได้มากกว่า 1 ไอดี)
 - พร้อมเพย์นิติบุคคลมียอดลงทะเบียน 4.54 หมื่นราย
           
                  (วิไล วัชรชัยสิริกุล สรุป)
อ่านเพิ่มเติม: http://www.posttoday.com/economy/finance/509677

Related posts:

Leave a Reply