STAFF No Comments

บทความ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก IFRS 9
https://www.bot.or.th/…/Resear…/DocLib_/Articrle31_03_59.pdf

ตอนที่ 2 “การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน” โดย ศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_06_59.pdf

ตอนที่ 3 “การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน” หรือ “การกันเงินสำรอง”
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_09_59.pdf

ตอนที่ 4 “การบัญชีป้องกันความเสี่ยง” วนัสนันทน์ สุขุมาลพันธ์
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_12_59.pdf

Credit: ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Related posts: