วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

บริจาคสถานพยาบาลราชการ หักภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 663 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ 

ดาวน์โหลด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 10) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

Related posts:

สรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 21 สิงหาค...
ตุลาคม 2560 สรรพากรเปิดตัว App แจ้งเบาะแสผู้ประกอบการไม่ออกใบกำกับภาษี/ออกใบกำกับภาษีปลอม
พรฎ.665 (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (เพิ่มรายงานลูกจ้างรายวันที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี...