นที No Comments

ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้ถอนร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำกลับมาทบทวนใหม่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2/2560-2563 (2/2560) มีมติให้ถอนร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และร่างแนวปฎิบัติทงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ทั้งหมดที่ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ครั้งที่ 46 (46/2559) และครั้งที่ 47 (1/2560) เพื่อนำกลับมาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาและขอบเขตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอประกาศให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรับทราบ

ที่มา http://www.fap.or.th/images/column_1500521291/TFRS_SME_200760.jpg

Related posts:

Leave a Reply