Admin4 No Comments

🍏พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 พ.ศ.2561 (กฎหมาย Transfer Pricing) 🍏

💥💥💥กฎหมายการกำหนดราคาโอนของกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน ประกาศแล้ว

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2561 (การกำหนดราคาโอนของกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน Transfer Pricing) ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้กับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

กฎหมายนี้มีผลต่อกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.ถือหุ้น/เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ 50%

2.ผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วนไปถือหุ้น/เป็นหุ้นส่วนอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ 50%

3.ทุน/การจัดการ/การควบคุมตามกฎกระทรวง

ดาวน์โหลด พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 พ.ศ.2561

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 22 พฤศจิกายน 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 (จำนวน 2 รอบ)

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบเช้า) https://bit.ly/2APxx9V

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

-สำหรับท่านที่จอง 50 ท่านแรก (เช้า) และชำระเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 61 ฟรี!!!อาหารกลางวัน

 

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

📌กฎหมาย e payment กับภาษีธุรกิจ SME ออนไลน์

📍พุธ-พฤหัส ที่ 19-20 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2DL3WAX

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2qU2qnD

CPD/CPA รออนุมัติ

Related posts: