Admin4 No Comments

⭐ภาษีที่หักได้จากการบริจาคให้พรรคการเมือง : กฎหมายใหม่

 

ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ ว่าด้วยมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้พรรคการเมือง ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศใช้ การบริจาคให้พรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมระดมทุน หักภาษีได้ดังนี้

 1.บุคคลธรรมดา การบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้พรรคการเมือง หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

👉2. บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะการบริจาคเงินถือเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับรอบวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยเพิ่มเป็นมาตรา 65 ตรี(3)(ก) และเลื่อนบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้โดยเสน่หา การบริจาคฯ เดิมไปเป็น(ข)

 

🍁ข้อสังเกตุ 🍁

👉1.โดยทั่วไปการบริจาคต่างๆ ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมักบริจาคได้ทั้งเงินและทรัพย์สิน แต่สำหรับการบริจาคให้พรรคการเมืองนี้กลับกัน

 

👉2. เงินบริจาคพรรคการเมืองนั้นแม้ผลประกอบการขาดทุนก็ยังถือเป็นรายจ่ายได้ ต่างจากเงินบริจาคเพื่อกการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์อื่นที่หักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ หรือรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ซึ่งหักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเช่นกัน นั่นคือ โดยทั่วไปการบริจาคจะถือเป็นรายจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีกำไรทางภาษีเท่านั้น เว้นแต่เงินบริจาคให้พรรคการเมือง

 

👉3. เทคนิควิชาชีพบัญชี เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และสนับสนุนการให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินธุรการ **การกำหนดผังบัญชีควรแยกบัญชีแยกประเภทเงินบริจาคให้พรรคการเมืองต่างหากจากเงินบริจาคอื่นๆ

 

👉4.การบริจาคเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองไม่สามารถนับเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ดังนั้น หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดบริษัทโต๊ะจีนระดมทุนพรรคการเมืองเกิน 50,000 บาทต่อรอบบัญชี ส่วนที่เกินล้วนเป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งสิ้น

↪️https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lkhIjRQkCVvBP9Cd

 

🌼วิไล วัชรชัยสิริกุล

20 กุมภาพันธ์ 2562

♻️นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

Related posts: