STAFF No Comments

คำตอบ กรณีเช่นนี้ไม่จำต้องจดทะเบียนลงชื่อคุู่สมรส เนื่องจากเป็นการ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรสโดยภรรยาชอบด้วยกฎหมาย มีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อันเป็นแหล่งสำคัญเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (หนังสือกรม สรรพากรด่วนที่สุด ที่ กค.๐๘๑๑/๐๐๐๘๑ ลงวันที่ 6 มกราคม ๒๕๔๒ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๗๑๐/๐๐๙๐๕ ลงวันที่ 11 มกราคม ๒๕๔๒

Related posts: