No Comments

ข่าว Line @nukbunchee
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สิทธิและหน้าที่ โตแล้ว..เราต้องรู้และเข้าใจ
เป็นคำอธิบายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560 ที่ง่ายๆ และแสดงรายการหักค่าใช้จ่ายตามอัตราใหม่และลดหย่อนถูกต้องชัดเจน(ได้อ่าน info graphic บางรูป เขียนไม่ถูกต้องเสียทีเดียว)
คลิ๊ก http://download.rd.go.th/…/insight_pa…/personalincome_60.pdf
วิไล วัชรชัยสิริกุล 26 มกราคม 2561

 

Related posts:

Leave a Reply