อภิชา No Comments

สาระสำคัญของกฎหมายเพื่อปรับปรุงประมวลรัษฎากรให้รองรับจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีอากร และเพิ่มระบบทางเลือกในการหักนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย…. ต่อไปการจ่ายเงินทางสถาบันการเงินและทางอิเล็คทรอนิกส์ทุกรายการจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากร ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/economy/finance/506670

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

               สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
                   ปัจจุบันพัฒนาการทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการนำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง โดยสนับสนุนให้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้การเสียภาษีอากรมีความสอดคล้องกับรูปแบบ ทางธุรกิจในปัจจุบันและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเสียภาษีอากร

               ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น 
                   เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรให้รองรับจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภาษีอากร และเพิ่มระบบทางเลือกในการหักนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตลอดจนเพิ่มช่องทางการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

               หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น 
               ๑. กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรสามารถกกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้การยื่นรายการสามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

               ๒. กำหนดผู้มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจ่ายเงินได้พึงประเมินไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีโดยวิธีการโอนเงินหรือวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันซึ่งธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือกฎหมายเฉพาะ หรือบุคคลอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงเปิดให้บริการ สามารถเลือกหักภาษีและนำส่งผ่านธนาคารหรือบุคคลอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงพร้อมการจ่ายเงินได้พึงประเมินนั้นได้ 

               ๓. กำหนดให้ธนาคารหรือบุคคลอื่นตามข้อ ๒. มีหน้าที่รับเงินและให้ส่งกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และกำหนดความรับผิดกรณีที่มิได้ส่งเงินตามกำหนดหรือส่งไม่ครบถ้วน ให้ธนาคารหรือบุคคลอื่นนั้นรับผิดเท่าจำนวนเงินภาษีที่ได้รับไว้หรือส่งไม่ครบถ้วนให้แก่กรมสรรพากร และเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ได้รับไว้หรือส่งไม่ครบถ้วน 

               ๔. กำหนดให้อธิบดีมีอำนาจยกเว้นการยื่นรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ซึ่งได้หักและนำส่งภาษีผ่านธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือกฎหมายเฉพาะ หรือบุคคลอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงตาม ข้อ ๒. 

               ๕. กำหนดให้การจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบรับสามารถจัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

               ๖. กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรสามารถกำหนดให้ใบรับมีข้อความอื่นต้องจากที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๕ ทวิ 

               ๗. กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรสามารถออกคำสั่งเรียกให้ผู้ครอบครองบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลอันจำเป็นอันเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรของบุคคลใด ส่งมอบบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลนั้น ซึ่งจำเป็นต้องได้มาและจะเป็นประโยชน์อันจะทำให้การเสียภาษีอากรมีความถูกต้องเป็นธรรม และไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๘๘/๔ เพื่อให้ได้มา นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ให้อธิบดีมีอำนาจตรวจสอบและเข้าถึง หรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นั้นได้

ที่มา http://www.rd.go.th/publish/27713.0.html

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายอื่นๆ การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายภาษีสรรพากรอื่นๆ

1-15 สิงหาคม 2560
  • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม การหักรายจ่ายและการขอคืนภาษี
6 – 20 กรกฎาคม 2560
  • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
28 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2560
  • ร่าง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 ทวิ กำหนดราคาโอนอสังหาริมทรัพย์
26 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2560
  • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency
23 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2560
  • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2560
  • ร่าง พ.ร.บ. Transfer Pricing
21 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560

Related posts:

Leave a Reply