นที No Comments

หลักเกณฑ์ใหม่ คุณสมบัติของ CFO และผู้ทำบัญชีหุ้น IPO
และต้องอบรม CPD ตามหลักเกณฑ์ กลต. เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Related posts:

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชน์ (ฉบับที่..) พ.ศ....
วีดีโอกฎหมายบังคับคดีใหม่ (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ...
ประกาศกรมศุลฯ ลด/ยกเว้นอากรตาม FTA หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศราชกิจจานุเบก...

Leave a Reply