เล่าข่าว ชาวบัญชี

 • กลัวเข้าใจผิด! สนช.มีมติเอกฉันท์ ไม่เปิดบันทึกการประชุมพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ
  In ข่าวชาวบัญชี
  ที่มา : iLaw […]
 • เฉลยข้อสอบ CPA บัญชี 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2560
  In ข่าวชาวบัญชี
  เฉลยข้อสอบ CPA บัญชี 1 ครั้งที่ 3/2560  http://cpasolution.net/index.php/component/attachments/…/274 เฉลยข้อสอบ CPA บัญชี 2 ครั้งที่ 3/2560  http://cpasolution.net/index.php/component/attachments/…/275 เครดิต อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ CPASolution […]
 • 11 สิงหาคม 2561 ลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ 10 ล้านบาท
  In ข่าวชาวบัญชี
  11 สิงหาคม 2561 ลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ 10 ล้านบาท ปัจจุบันคุ้มครองอยู่ 15 ล้านบาท และหลัง 11 สิงหาคม 2563 จะลดเหลือบัญชีละ 1ล้านบาทต่อบัญชีต่อสถาบันการเงิน ในระบบเงินฝากมีผู้ฝากเงินรายย่อยร้อยละ 98 […]
 • ถลางภูเก็ต : ขยายเวลายื่นแบบ ภ.พ.30,กธ.40 เดือน ส.ค. 60 เป็นยื่นภายใน 15 ตุลาคม 60
  In ข่าวชาวบัญชี
  […]
 • คู่มือการยื่นงบการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร
  In ข่าวชาวบัญชี
  sunคู่มือการยื่นงบการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับรอบบัญชีที่มีวันสุดท้ายแห่งกำหนดการยื่นระหว่างวันที่ 25 ก.พ.2559-6 มิ.ย.2561 ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560-7 มิ.ย. 2561 โดยไม่ต้องยื่นฯเป็นกระดาษ และไม่เสียค่าปรับอาญา ยื่นงบฯ https://goo.gl/rKBm13 ดาวน์โหลดคู่มือการยื่นงบการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต http://103.40.138.145/Manual/sendfinance.pdf starLine @nukbunchee […]
 • รวม link ติวสอบ CPA วิชาบัญชี 1 บัญชี 2
  In ข่าวชาวบัญชี
  รวม link ติวสอบ CPA วิชาบัญชี 1 บัญชี 2 เครดิต ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เพจ CPASolution การคำนวณค่าความนิยมตาม TFRS 3 ครับ ในการสอบ CPA AC1 หัวข้อนี้ออกบ่อยมากๆ พี่น้องผู้เข้าสอบต้องทำความเข้าใจดูนะครับ เผยแพร่เมื่อ 12 มิ.ย. 2017 TAS 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีประโยชน์มากๆ สำหรับการเตรียมสอบ CPA นะครับ (part 1) ขอให้ดูต่อไปที่ part 2 นะครับ เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2017 ไฟล์นี้เป็นการใช้ Worksheet ในการคำนวณเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน […]
 • ผลประโยชน์พนักงาน โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เพจ CPASolution เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2017
  In ข่าวชาวบัญชี
  ผลประโยชน์พนักงาน โดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เพจ CPASolution เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2017 Part 1 อธิบายความหมายของ TAS 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน สำหรับการเตรียมสอบ CPA Part 2 การคำนวณเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน TAS 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ล่าสุดประกาศราชกิจจาฯ 26 ก.ย. 2560 ใช้ 1 ม.ค. 2561 http://eservice.fap.or.th/get_file/index.php?file=TAS_19_revised_2560.pdf […]
 • การปรับปรุงถ้อยคำของตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี
  In ข่าวชาวบัญชี
  การปรับปรุงถ้อยคำของตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี มีมติปรับปรุงถ้อยคำในตัวอย่างรายงานการสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะมีผลต่อรายงานของผู้สอบบัญชีทั้งกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ อ่านรายละเอียด https://goo.gl/e62aoa ⭐ที่มา วิไล วัชรชัยสิริกุล Line @nukbunchee […]
 • ตัวอย่าง กระดาษทำการและเครื่องมือสำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)
  In ข่าวชาวบัญชี
  🌞ตัวอย่าง กระดาษทำการและเครื่องมือสำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก (ตอนที่ 1) คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีเผยแพร่ ตัวอย่างกระดาษทำการและเครื่องมือเบื้องต้นในการวางแผนการตรวจสอบ การทดสอบระบบการควบคุม(วงจรรายได้จากการขายสินค้า วงจรการผลิตและการรับ/จ่ายวัตถุดิบ) การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบเนื้อหาสาระฯ สำหรับสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาด SMEsเพื่อปรับใช้ Download file https://goo.gl/mk2zjH ⭐ที่มา วิไล วัชรชัยสิริกุล Line บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด […]
 • คำอธิบาย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  In ข่าวชาวบัญชี
  🌞คำอธิบาย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 📌จัดทำโดยกรมสรรพสามิต 286 หน้า 🌷ดาวน์โหลด : https://goo.gl/zLS21L ⭐ที่มา วิไล วัชรชัยสิริกุล Line @nukbunchee […]

ประกาศกรมศุลฯ ลด/ยกเว้นอากรตาม FTA หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2560 รวม 18 ฉบับ

ประกาศกรมศุลฯ ลดหรือยกเว้นอากรตาม FTA หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2560 รวม 18 ฉบับ

 ประกอบด้วย 

พหุภาคี ประกอบด้วย

1. อาเซียน  158/2560 https://goo.gl/37kb9v
2. อาเซียน-จีน 159/2560 https://goo.gl/xLqTMy
3. อาเซียน-ญี่ปุ่น 160/2560 https://goo.gl/K5t1SD
4. อาเซียน-เกาหลี 161/2560 https://goo.gl/TX4Kc9
5. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 162/2560 https://goo.gl/e3eeT9
6. อาเซียน-อินเดีย 163/2560 https://goo.gl/StvmiS

ทวิภาคี

7. ไทย-สิงคโปร์ 149/2560 https://goo.gl/uTKxh7
8. ไทย-จีน  150/2560 https://goo.gl/Y7TWSk
9. ไทย-ออสเตรเลีย 151/2560 https://goo.gl/jWsdDr
10. ไทย-นิวซีแลนด์ 152/2560 https://goo.gl/YzFuWZ
11. ไทย-อินเดีย 153/2560 https://goo.gl/TBBUKq
12. ไทย-ญี่ปุ่น 155/2560 https://goo.gl/Jksgk3
13. ไทย-เปรู 156/2560 https://goo.gl/8z3vfU
14. ไทย-ชิลี 157/2560 https://goo.gl/xrscWW
15. ไทย-ลาว 167/2560 https://goo.gl/CDqpVF

อื่นๆ

16.  WTO  องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) 164/2560 https://goo.gl/JQHD5X
17. GSTP ประเทศกำลังพัฒนา (The Global System of Trade Preferences Among Developing Countries: 165/2560 https://goo.gl/c8jcHA
18. DFQF การยกเว้นอากร (Duty Free Quota Free) ให้แก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) 166/2560 https://goo.gl/p1LTQ8


วิไล วัชรชัยสิริกุล  Line @nukbunchee

14/11/2560