เล่าข่าว ชาวบัญชี

 • การฟอกไต โดยแพทย์ เป็นการให้บริการประกอบโรคศิลปะ ได้รับยกเว้น VAT
  In เล่าข่าวชาวบัญชี
  การฟอกไต โดยแพทย์ เป็นการให้บริการประกอบโรคศิลปะ ได้รับยกเว้น VAT โจทก์ประกอบกิจการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการการให้บริการประกอบโรคศิลปะ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ชอบ (คำพิพากษาศาลฎีกา 8189/2559) ที่มา : จุลสารศาลภาษี  […]
 • ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้ถอนร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำกลับมาทบทวนใหม่
  In เล่าข่าวชาวบัญชี
  ประกาศ! สภาวิชาชีพบัญชีได้ถอนร่าง TFRS for SMEs และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำกลับมาทบทวนใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2/2560-2563 (2/2560) มีมติให้ถอนร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) และร่างแนวปฎิบัติทงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ทั้งหมดที่ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ครั้งที่ 46 (46/2559) และครั้งที่ 47 (1/2560) […]
 • e-Tax Invoice by Email
  In เล่าข่าวชาวบัญชี
  e-Tax Invoice by Email ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.2560 :    เผยแพร่: 27 มี.ค. 2560 คู่มือผู้ประกอบการในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email : เผยแพร่: 7 มี.ค. 2560 Presentation ที่ใช้ใน Workshop e-Tax Invoice by Email : เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2560 เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 : อยู่ระหว่างปรับปรุง […]
 • 1 กันยายน ใช้ใบกำกับภาษีปลอมใบเดียว สรรพากรดำเนินคดีอาญา สำนักงานบัญชีมีส่วนร่วม โดนด้วย
  In เล่าข่าวชาวบัญชี
  1 กันยายน ใช้ใบกำกับภาษีปลอมใบเดียว สรรพากรดำเนินคดีอาญา สำนักงานบัญชีมีส่วนร่วม โดนด้วย(เดิมใช้ 75% ขึ้นไป) …ขอแก้ไข […]
 • ประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากร
  In เล่าข่าวชาวบัญชี
  ประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำภาษีสรรพากร ลิขสิทธิ์ของ กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากรผ่านสำนักงานบัญชีเพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา เรื่อง “ความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีเพื่อการแนะนำด้านภาษีอากรที่มีคุณภาพ” ได้ชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการแนะนำด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมา […]