อภิชา No Comments

เอกสารสัมมนาภาษีกฎหมายใหม่ กรมสรรพากร (เผยแพร่ 31-7-2560)

ประกอบด้วย ข้อมูล Update

 1. สรุปการเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560
 2. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล SME ที่ได้สิทธิประโยชน์ ลดอัตราภาษี พรฎ. 530 ,603
 3. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล SME(ไม่ได้จดแจ้ง) ,จดแจ้งตาม พรก.
 4. สิทธิประโยชน์สนับสนุนการศึกษาตาม พรฎ.616
 5. สิทธิประโยชน์ภาษีค่าเสื่อมราคา ตาม พรฎ. 604 ,622 , 642
 6. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 40/2560 (ค่าปรับอาญาและเงินเพิ่มภาษีอากรตามกฎหมายภาษีอื่นเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1109/2559)
 7. สิทธิประโยชน์ภาษีส่งเสริมการโอนทรัพย์สินในการประกอบกิจการของบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ตามพรฎ.630
 8. สิทธิประโยชน์ภาษีในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตาม พรฎ.598
 9. สิทธิประโยชน์ภาษีจ้างนักเรียนนักศึกษาบัญชี ตามพรฎ. 607
 10. สิทธิประโยชน์ภาษีจ้างคนพิการ ตามพรฎ.499 ,519
 11. สิทธิประโยชน์ภาษีจ้างผู้สูงอายุ พรฎ.639
 12. สิทธิประโยชน์ภาษีติดตั้งเครื่อง EDC ตาม พรฎ. 640
 13. ภาษีกองทุนรวม พรฎ. 608 ,609 ,610

ดาวน์โหลดเอกสาร http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/bo_or/v21925.pdf

Related posts:

Leave a Reply