No Comments

🔥ยกเว้นภาษีเงินได้ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท
👌กฎกระทรวง ฉบับที่ 338 พ.ศ. 2561 ให้เพิ่มเป็น (99) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวต่อปี
อ่านต่อ https://bit.ly/2lG2uVK

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 28 มิถุนายน 2561
🌞Line @nukbunchee

Related posts: