นที No Comments

สำหรับงบที่มีรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม ที่ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต งบกระดาษที่ต้องยื่นต่อสรรพากรพื้นที่ภายใน 31 ตุลาคม 2560 คืองบของปี 2558 และ 2559
เหตุผล ..เนื่องจาก พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 41 มีผลใช้ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนััน หากยังไม่ได้ยื่น งบปี 2558 ภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2559 จึงต้องนำมายื่นด้วย
…… ปัญหาข้อมูล ความสับสนที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 นี้ หน่วยงานต้นเรื่อง คือกรมสรรพากรยังไม่มีการชี้แจงแถลงข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีโดยตรง คือ สภาวิชาชีพบัญชีก็เช่นเดียวกัน นักบัญชีต้องช่วยตัวเองด้วยการปรึกษาหารือกันในกลุ่มไลน์ แกะกฎหมายกันเอาเอง …12 ปี สภาวิชาชีพบัญชีล่วงไป การบัญชีภาษีอากรไม่ได้ไปถึงไหนเลย

Related posts:

Leave a Reply