นที No Comments

การต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพ

เพื่อใช้สิทธิเลือกนายกและกรรมการสภาวิชาชีพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560

แจ้งว่า ต่ออายุได้ที่ https://eservice.fap.or.th/new_fap_registration/

 

Related posts:

Leave a Reply