office-620822_1280

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษีออนไลน์

ให้กับทุกคนที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษี
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
broker_slide_table_a

ฝึกอบรมสัมมนา

จัดฝึกอบรม สัมมนาแบบทั่วไป และฝึกอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training)
เกี่ยวกับ การบัญชี การบัญชีบริหาร การบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน
จองหลักสูตร
หลักสูตรสัมมนา Update ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบนม / สัมมนา จอง
วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
23 ธ.ค. 60
09:00 - 16:30 น.
แนวทางการเตรียมระบบบัญชีเพื่อรองรับ e tax Invoice
บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญการเสียภาษีทาง อิเล็คทรอนิกส์ , คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
สถานที่ Ariston Hotel Bangkok
รออนุมัติ - รออนุมัติ - 1600+VAT112 = 1712 บาท 3500+VAT245 = 3,745 บาท จอง
23 ธ.ค. 60
09:00 - 16:30 น.
แนวทางการเตรียมระบบบัญชีเพื่อรองรับ e tax Invoice (เฉพาะสมาชิกเดิม)
บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญการเสียภาษีทาง อิเล็คทรอนิกส์ , คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
สถานที่ Ariston Hotel Bangkok
รออนุมัติ - รออนุมัติ - 900+VAT63 = 963 บาท (เฉพาะสมาชิกเดิม) จอง

บทความล่าสุด

ปฎิทินนักบัญชี

«
»
 • 13
  13.October.Friday

  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

  All day
  13/10/17

  No additional detail for this event.

 • 23
  23.October.Monday

  วันปิยมหาราช

  All day
  23/10/17

  No additional detail for this event.

โปรแกรมคำนวน
วันส่งงบการเงินและแบบภาษี