office-620822_1280

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษีออนไลน์

ให้กับทุกคนที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษี
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
broker_slide_table_a

ฝึกอบรมสัมมนา

จัดฝึกอบรม สัมมนาแบบทั่วไป และฝึกอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training)
เกี่ยวกับ การบัญชี การบัญชีบริหาร การบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน
จองหลักสูตร
หลักสูตรสัมมนา Update ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบนม / สัมมนา จอง
วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
23 ธ.ค. 60
09:00 - 16:30 น.
แนวทางการเตรียมระบบบัญชีเพื่อรองรับ e tax Invoice
บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญการเสียภาษีทาง อิเล็คทรอนิกส์ , คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
สถานที่ Ariston Hotel Bangkok
รออนุมัติ - รออนุมัติ - 1600+VAT112 = 1712 บาท 3500+VAT245 = 3,745 บาท จอง
23 ธ.ค. 60
09:00 - 16:30 น.
แนวทางการเตรียมระบบบัญชีเพื่อรองรับ e tax Invoice (เฉพาะสมาชิกเดิม)
บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญการเสียภาษีทาง อิเล็คทรอนิกส์ , คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
สถานที่ Ariston Hotel Bangkok
รออนุมัติ - รออนุมัติ - 900+VAT63 = 963 บาท (เฉพาะสมาชิกเดิม) จอง

บทความล่าสุด

ปฎิทินนักบัญชี

< 2017 >
July
«
»
MTuWThFSS
     12
 • วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๗

  All day
  02/07/17

  No additional detail for this event.

34
 • All day
  04/07/17

  พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

  รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ชื่อกฎหมาย

  กำหนดให้ใช้เมื่อ

  วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  วันบังคับใช้กฎหมาย

  พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

  5 เมษายน 2560

  4 กรกฎาคม 2560

   

  ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

5678
 • All day
  08/07/17

  No additional detail for this event.

9
 • All day
  09/07/17

  No additional detail for this event.

10
 • All day
  10/07/17

  No additional detail for this event.

111213141516
17181920212223
242526
 • All day
  26/07/17

  พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

  รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ชื่อกฎหมาย

  กำหนดให้ใช้เมื่อ

  วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  วันบังคับใช้กฎหมาย

  พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

  27 มกราคม 2560

  26 กรกฎาคม 2560

   

  ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

   

2728
 • All day
  28/07/17

  No additional detail for this event.

2930
31      

โปรแกรมคำนวน
วันส่งงบการเงินและแบบภาษี