office-620822_1280

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษีออนไลน์

ให้กับทุกคนที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษี
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
broker_slide_table_a

ฝึกอบรมสัมมนา

จัดฝึกอบรม สัมมนาแบบทั่วไป และฝึกอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training)
เกี่ยวกับ การบัญชี การบัญชีบริหาร การบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน
จองหลักสูตร
หลักสูตรสัมมนา Update ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบรม / สัมมนา จอง
วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
19 - 20 ธ.ค. 61
09:00 - 16:30 น.
กฎหมาย e payment กับภาษีธุรกิจ SME ออนไลน์
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel)
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ 6500 + VAT 455 = 6955 7500 + VAT 525 = 8025 จอง
18 ธ.ค. 61
09:00 - 17:00 น.
การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
บรรยายโดย ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
6.30 - 6.30 - 4500 + VAT 315 = 4815 5500 + VAT 385 = 5885 จอง
6 ธ.ค. 61
09:00 - 12:15 น.
กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing (รอบเช้า)
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel)
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ 900 + VAT 63 = 963 1500 + VAT 105 = 1605
6 ธ.ค. 61
13:00 - 16:15 น.
กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing (รอบบ่าย)
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel)
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ 900 + VAT 63 = 963 1500 + VAT 105 = 1605
29 - 30 พ.ย. 61
09:00 - 16:30 น.
ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2 (ปรับปรุงหลักสูตร) เลื่อน รอกฎหมายที่ดินฯ วันที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
- 12 - 12 12,000 + VAT 840 = 12,840 13,500 + VAT 945 = 14,445

บทความล่าสุด