วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

ประกาศกรมศุลฯ ลด/ยกเว้นอากรตาม FTA หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2560 รวม 18 ฉบับ

ประกาศกรมศุลฯ ลดหรือยกเว้นอากรตาม FTA หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 12 พ.ย. 2560 รวม 18 ฉบับ

 ประกอบด้วย 

พหุภาคี ประกอบด้วย

1. อาเซียน  158/2560 https://goo.gl/37kb9v
2. อาเซียน-จีน 159/2560 https://goo.gl/xLqTMy
3. อาเซียน-ญี่ปุ่น 160/2560 https://goo.gl/K5t1SD
4. อาเซียน-เกาหลี 161/2560 https://goo.gl/TX4Kc9
5. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 162/2560 https://goo.gl/e3eeT9
6. อาเซียน-อินเดีย 163/2560 https://goo.gl/StvmiS

ทวิภาคี

7. ไทย-สิงคโปร์ 149/2560 https://goo.gl/uTKxh7
8. ไทย-จีน  150/2560 https://goo.gl/Y7TWSk
9. ไทย-ออสเตรเลีย 151/2560 https://goo.gl/jWsdDr
10. ไทย-นิวซีแลนด์ 152/2560 https://goo.gl/YzFuWZ
11. ไทย-อินเดีย 153/2560 https://goo.gl/TBBUKq
12. ไทย-ญี่ปุ่น 155/2560 https://goo.gl/Jksgk3
13. ไทย-เปรู 156/2560 https://goo.gl/8z3vfU
14. ไทย-ชิลี 157/2560 https://goo.gl/xrscWW
15. ไทย-ลาว 167/2560 https://goo.gl/CDqpVF

อื่นๆ

16.  WTO  องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) 164/2560 https://goo.gl/JQHD5X
17. GSTP ประเทศกำลังพัฒนา (The Global System of Trade Preferences Among Developing Countries: 165/2560 https://goo.gl/c8jcHA
18. DFQF การยกเว้นอากร (Duty Free Quota Free) ให้แก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) 166/2560 https://goo.gl/p1LTQ8


วิไล วัชรชัยสิริกุล  Line @nukbunchee

14/11/2560

jidapa nukbunchee No Comments

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า มีผลบังคับใช้วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

 

jidapa nukbunchee No Comments

เรียนประมวลรัษฎากรกับอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

เรียนประมวลรัษฎากรกับอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 1 วิเคราะห์ คำว่า “ประมวลรัษฎากร”

https://goo.gl/4UAmoa

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 2 พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481   

https://goo.gl/zKRJRP

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 3 หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   

https://goo.gl/2ueYWv

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 4 หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร https://goo.gl/mjL2uV

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 5 หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/nDQF8c

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 6 หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/FN6vx7

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 7 หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/9KkQqG

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 8 หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/4LtGFY

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 9 หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/Yx4jYt

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 10 หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/YMTiVu

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 11 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/YkdLZX

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 12 ประมวลรัษฎากร: โมเดล “ขนมชั้นห่อใบตอง”

https://goo.gl/iBtu1k

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 13 คำอธิบายประมวลรัษฎากร รายมาตรา ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้นมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/jk7FRz

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 14 คำอธิบายประมวลรัษฎากร รายมาตรา ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/9Y3vrL

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 15 คำอธิบายประมวลรัษฎากร รายมาตรา ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/bpRUw3

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 16 คำอธิบายประมวลรัษฎากร รายมาตรา ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร

https://goo.gl/wy6Fby

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 17 คำอธิบายประมวลรัษฎากร รายมาตรา บทเบ็ดเตล็ดในลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 3 ทวิ – มาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร (1) https://goo.gl/igBqEj

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 18 คำอธิบายประมวลรัษฎากร รายมาตรา บทเบ็ดเตล็ดในลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 3 ทวิ – มาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร (2) https://goo.gl/ysJM6r

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 19 คำอธิบายประมวลรัษฎากร รายมาตรา บทเบ็ดเตล็ดในลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น มาตรา 3 ทวิ – มาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร (3) https://goo.gl/62LEkg

 

ที่มา : เพจสุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

Thitapars No Comments

คลังเตรียมแก้กฎหมาย สินบนที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรายจ่ายต้องห้าม

 

คลังเตรียมแก้กฎหมาย สินบนที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรายจ่ายต้องห้าม (Tax Non-Deductibility)
***ปกติ สินบน คนก็ไม่กล้าลงบัญชีอยู่แล้ว บรรดานักบัญชีก็กลัวติดร่างแหไปด้วย อยากรู้จริงว่า ใครหนอช่างกล้าลงบัญชีเงินสินบน จนรัฐต้องมีนโยบายแก้กฎหมายกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.posttoday.com/economy/finance/510060

วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

ครม.อนุมัติแก้ใหญ่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน อายุงาน 20 ปี ชดเชย 400 วัน ลากิจ 3 วัน …..

ครม.อนุมัติแก้ใหญ่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน อายุงาน 20 ปี ชดเชย 400 วัน …..

 1. นิยาม “ค่าตอบแทน” ในมาตรา 5 หมายถึงเงินที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน การทำงานนอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงาน ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
 2. ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าตอบแทน และเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ
 3. การเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและให้นายจ้างใหม่รับไป ทั้งสิทธิหน้าที่
 4. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง (เดิมอยู่ในประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
 5. ลากิจปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน และกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน
 6. ลูกจ้างหญิงลาเพื่อตรวจครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์ได้ โดยเมื่อรวมกับการลาเพื่อคลอดบุตร แล้วครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหญิงในวันลาเพื่อตรวจครรภ์ และเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
 7. กำหนดค่าชดเชยเพิ่ม กรณีเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับ ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย
 8. การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมถึงการย้ายไปที่ซึ่งนายจ้างมีสถานประกอบกิจการ อยู่แล้วด้วย และให้นายจ้างแจ้งกำหนดการย้ายสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดี กำหนด
 9. กำหนดเวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ แก่ลูกจ้างโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด
 10. การดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป หากนายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ สวัสดิการแรงงาน หรือกรณีนายจ้างนำคดีไปสู่ศาล และได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแล้ว
 11. การดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไปกรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน ตรวจแรงงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 12. กำหนดบทลงโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 วรรคสี่ กรณีจ่ายค่าจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีเลิกจ้างให้กับลูกน้อง มาตรา 23 วรรคสอง กรณีการจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้าง เมื่อทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง มาตรา 55/1 กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็น มาตรา 118/1 กรณีเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุ
 13. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 155/1 ยกเลิกขั้นตอนการให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งเตือน นายจ้าง กรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการ ดำเนินคดีนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างงานและการทำงานได้รวดเร็วขึ้นและ เป็นการลดค่าใช้จ่ายกรณีจัดทำหนังสือเตือน

ที่มา  มติ ครม. วันที่ 15 สิงหาคม 2560  http://www.thaigov.go.th

(วิไล วัชรชัยสิริกุล)

 

วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

วีดีโอ “กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น”(ใช้ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2560)

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560

“กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น”

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ ในรายการแผ่นดินไทยใสสะอาด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

(วิไล วัชรชัยสิริกุล รายงาน)

วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

วีดีโอกฎหมายบังคับคดีใหม่ (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 โดยกรมบังคับคดี

กฎหมายบังคับคดีใหม่ (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 โดยกรมบังคับคดี

ช่วงที่ 1 https://youtu.be/_1c2tarEf2k

ช่วงที่ 2 https://youtu.be/aMCT-UAxznw

ช่วงที่ 3 https://youtu.be/vMWC9F7Qz7Q

ช่วงที่ 4 https://youtu.be/I8kMSbh6PLs

เครดิต ทนายน้อย NoiLawyer จากไลน์กลุ่ม รวมรุ่นป.โทภาษีราม

(วิไล วัชรชัยสิริกุล รายงาน)

นที No Comments

วันที่ 10 ก.ค.2560 นี้ มี พรฎ. สิทธิประโยชน์ภาษีฉบับที่ 641 642 643 ประกาศรวม 3 ฉบับ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

วันที่ 10 ก.ค.2560 นี้ มี พรฎ. สิทธิประโยชน์ภาษี

ฉบับที่ 641 642 643 ประกาศรวม 3 ฉบับ ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

พรฎ. 641/2560 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายลูกจ้างในเขต EEC

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/072/18.PDF

พรฎ 642/2560 สิทธิประโยชน์ภาษีการลงทุนในประเทศในปี 2560

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/072/22.PDF

พรฎ 643/2560  แก้ไขความหมายของคำว่าเครื่องจักรตาม พรฎ 604

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/072/26.PDF

( วิไล วัชรชัยสิริกุล รายงาน )

นที No Comments

ตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นตัวอย่างที่เคยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน หน้านี้แจ้งว่าอยู่ระหว่างปรับปรุง
นอกจากสัญญาแล้ว ยังมีข้อกฎหมายโดยสรุปของแต่ละสัญญาให้ด้วย

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

jidapa nukbunchee No Comments

พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

 

สาระสําคัญ

เป็นการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหลักเกณฑ์การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศและการทํางาน ของคนต่างด้าว และให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวซึ่งมีอํานาจ กําหนดนโยบายและกํากับการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว ซึ่งพระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติ บางประการที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล เสรีภาพในเคหสถาน ของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในการเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรีภาพ ของบุคคลในการประกอบอาชีพ โดยมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ : https://goo.gl/2eGpDd

 

การดำเนินการของแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท

ที่มา : กรมการจัดหางาน