STAFF No Comments

ประเด็นปัญหาการจ่ายเงินปันผล

ประเด็นปัญหาการจ่ายเงินปันผล

คำถาม🙎‍♂️: การจ่ายเงินปันผล กรณีที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลแล้วกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ ม.1201 วรรค 3 “บริษัทต้องดำเนินการจ่ายปันผลให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน” หากกรณีนี้แม้มีมติออกมาแล้ว ต่อมาภายหลังบริษัทคำนวณแล้ว เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง บริษัทจะขอเลื่อนการจ่ายเงินปันผลไปอีก จะได้ไหมครับ
=====
คำตอบ🙎‍♀️: โดย อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล
การกำหนดให้บริษัทจำกัดจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนฯ นั้นเป็นคำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 21/2560 แต่คำสั่งดังกล่าว ไม่ได้ไปกำหนดโทษใน พรบ.กำหนดความผิดฯ ควบคู่ไปด้วย คือ มีแต่บทบัญญัติกฎหมาย แต่ยังไม่มีโทษค่ะ

หมายเหตุ ดังนั้น จึงมีมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จะแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน และแก้ไข พรบ.กำหนดความผิดฯ เพื่อกำหนดโทษไปด้วย
👉ดูประเด็นตามมติ ครม. ดังกล่าวได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=8U3zA3zfS6Y&t=4s
🌻ที่มา: โอเพนแชทนักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/2QiyOyu

STAFF No Comments

ประเด็นปัญหา:กรณีงบสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี แต่ปี 2563 มี 29 วัน ควรสิ้นสุดวันที่ 28 หรือ 29 ครับ

ประเด็นปัญหารอบบัญชี

คำถาม🙍‍♂️: กรณี งบสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี
แต่ปี 2563 มี 29 วัน ควรสิ้นสุดวันที่ 28 หรือ 29 ครับ
…..
คำตอบ🙍‍♀️: โดย อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล
วันสิ้นสุดรอบบัญชีปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน (ปี ค.ศ.ที่หารด้วย 4 ลงตัว เช่น ปี 2020) คือวันที่ 29 กุมภาพันธ์

เหตุผล เนื่องจากพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไม่ได้กำหนดเรื่องการนับระยะเวลาของรอบบัญชีไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องใช้ตามหลักกฎหมายทั่วไป คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 193/1

ส่วนนับอย่างไร ในมาตรา 193/5 วรรคหนึ่ง กำหนดว่าถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นปีให้นับตามปีปฏิทิน แต่ถ้าวันเริ่มต้นรอบบัญชีไม่ใช่วันต้นปี แต่เป็นวันที่ 1 มีนาคม 25×1 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 25×2 แต่ปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน วันสิ้นสุดรอบบัญชี คือวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ตามมาตรา 193/5 วรรคสอง
===============================
มาตรา 193/1 ซึ่งบัญญัติว่า “ การนับระยะเวลาทั้งปวง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย คำสั่งศาล ระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่น”

มาตรา 193/5 ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี ให้คำนวณตามปีปฏิทิน

ถ้าระยะเวลามิได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ วันต้นแห่งเดือนหรือปี ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น ถ้าในระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
🌻ที่มา: โอเพนแชทนักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/2QiyOyu