Admin4 No Comments

พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 พ.ศ.2561 (กฎหมาย Transfer Pricing)

🍏พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 พ.ศ.2561 (กฎหมาย Transfer Pricing) 🍏

💥💥💥กฎหมายการกำหนดราคาโอนของกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน ประกาศแล้ว

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ.2561 (การกำหนดราคาโอนของกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กัน Transfer Pricing) ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้กับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

กฎหมายนี้มีผลต่อกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.ถือหุ้น/เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ 50%

2.ผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วนไปถือหุ้น/เป็นหุ้นส่วนอีกนิติบุคคลหนึ่งตั้งแต่ 50%

3.ทุน/การจัดการ/การควบคุมตามกฎกระทรวง

ดาวน์โหลด พรบ.แก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 47 พ.ศ.2561

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 22 พฤศจิกายน 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 (จำนวน 2 รอบ)

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบเช้า) https://bit.ly/2APxx9V

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

-สำหรับท่านที่จอง 50 ท่านแรก (เช้า) และชำระเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 61 ฟรี!!!อาหารกลางวัน

 

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

📌กฎหมาย e payment กับภาษีธุรกิจ SME ออนไลน์

📍พุธ-พฤหัส ที่ 19-20 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2DL3WAX

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2qU2qnD

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

ข้อสอบเก่า ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 6-11 ของสภาวิชาชีพบัญชี

ข้อสอบเก่า ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 6-11 ของสภาวิชาชีพบัญชี

💥ดี สำหรับนักบัญชีที่ต้องการความเป็นเลิศในมาตรฐานการบัญชีซ้อมมือ

https://bit.ly/2Dd96EU

⭐️ 12 พฤศจิกายน 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดินรุ่นที่ 2 (ปรับปรุงหลักสูตร)

📍พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2yahn9c

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2RzKk6y

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 (จำนวน 2 รอบ)

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบเช้า) https://bit.ly/2APxx9V

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

-สำหรับท่านที่จอง 50 ท่านแรก และชำระเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 61 ฟรี อาหารกลางวัน

Admin4 No Comments

กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) เข้าสภาแล้ว 27 กันยายน 2561

💸💸💸กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

(Transfer Pricing) เข้าสภาแล้ว 27 กันยายน 2561

 👍เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนเพื่อถ่ายโอนกำไรระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ขณะนี้อยู่ในขั้นประกาศใช้ กฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กฎหมายนี้จะมีผลต่อกลุ่มกิจการที่มีความสัมพันธ์ด้านทุน การจัดการและการควบคุมทั้งกิจการขนาดเล็กและใหญ่ โดยกิจการที่มีรายได้ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวงให้ทำรายงานมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบบัญชีส่งพร้อม ภ.ง.ด.50

 

👍ข้อสังเกตุ กฎหมายใหม่แตกต่างจากแนวปฏิบัติหรือกฎหมายเดิม เช่น หากเจ้าพนักงานประเมินเชื่อว่ามีธุรกรรมทางการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกลุ่มกิจการเพื่อถ่ายโอนกำไร มีอำนาจประเมินรายได้รายจ่ายของกลุ่มกิจการได้ (ประเมินพร้อมกันมากกว่า 1 กิจการ) เป็นต้น

 

👍เนื้อหาของกฎหมายที่ผ่านสนช. เป็นไปตามร่างกฎหมายที่แนบมา

 

⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 พฤศจิกายน 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 (จำนวน 2 รอบ)

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบเช้า) https://bit.ly/2APxx9V

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

-สำหรับท่านที่จองรอบเช้า 50 ท่านแรก และชำระเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 61 ฟรี อาหารกลางวัน

Admin4 No Comments

ยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

ยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช. https://bit.ly/2qnRH4L

⭐️ วิไล วัชรชัยสิริกุล 2 พฤศจิกายน 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS รุ่น 2

📍อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2y6rLyC

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2Pg2Lf0

CPD/CPA บัญชี 6 ชม.

 

📌ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดินรุ่นที่ 2 (ปรับปรุงหลักสูตร)

📍พฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2yahn9c

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2RzKk6y

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

 

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

admin No Comments

กยศ. : กฎกระทรวงการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินพ.ศ. 2561

กยศ. : กฎกระทรวงการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
และการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินพ.ศ. 2561

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32 (บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนําข้อมูล ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ)

แต่เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน ให้กองทุนขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินได้เท่าที่จําเป็น โดยทําเป็นหนังสือถึงหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งครอบครองข้อมูลดังกล่าวได้ รายละเอียดตามกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่กองทุน กยศ.ขอได้ ได้แต่ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงิน เช่น ชื่อ ชื่อสกุล
อาชีพ สถานที่ทํางาน เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีเงินฝากและ
จํานวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก หมายเลขโทรศัพท์ ภูมิลําเนา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งรวมถึง
ที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อยู่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ยืมเงิน
ดาวโหลดกฎกระทรวง ก.ย.ศ 2561 https://bit.ly/2NFswDT
วิไล วัชรชัยสิริกุล 15 ตุลาคม 2561
Line @nukbunchee
📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา
📌การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)
📍พุธที่ 31 ตุลาคม 2561
🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2x9FOlN
🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2MrVPZV
CPD/CPA อื่นๆ 6 ชั่วโมง

admin No Comments

โพสต์โซเชียลเหน็บแนมนายจ้าง ผิดอาญา อดค่าชดเชย (คำพิพากษาฎีกา ปี 2561)

นายจ้างประกอบกิจการขายสินค้าและบริการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ลูกจ้างโพสต์

ข้อความผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เช่น “มีชะนี เป้าต่่าเตี้ยเรี่ยดิน” วันๆ ไม่ท่าห่าไรแดกเงินเดือน ฟรีๆ ทุกๆ เดือน “หัวหรือท้ายที่คิดมาไม่ดี กูงง” เป็นความผิดร้ายแรง และเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

ดาวน์โหลด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3953/2561

http://legal.labour.go.th/2018/attachments/article/274/techno.pdf

admin No Comments

ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือร้อยละ 7 อีก 1 ปีถึง 30 กันยายน 2562

ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือร้อยละ 7 อีก 1 ปีถึง 30 กันยายน 2562

อนึ่ง ระยะเวลาตั้งต้นของพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 669ฯ ที่ระบุว่าใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้นผิด ที่ถูกต้องคือ 1 ตุลาคม 2561

การที่รัฐบาลประกาศพ.ร.ฎ. ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้านี้ ควรมีการปรับปรุง เนื่องจากก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มีการสอบถามกันในกลุ่มไลน์มากมาย สำหรับผู้ประกอบการ แม้มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ให้คงเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 อีกหนึ่งปีก็ตาม แต่มติ ครม.ยังไม่ใช่กฎหมาย ดังนั้น หากผู้ประกอบการออกหรือใช้ใบกำกับระหว่างวันที่ 1ถึง 10 ตุลาคม 2561 ที่ถูกต้องตามกฎหมายคือ อัตราร้อยละ 10 ตาม พ.ร.ฎ. 646ฯ ซึ่งกำหนดว่า อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2561 ให้จัดเก็บร้อยละ 10

…ถ้ารัฐบาลประกาศพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้าในปีถัดๆ ไป (หากมีการลด) กรมสรรพากรก็คงต้องพิจารณา การบ่นในเอกสารประชาสัมพันธ์ ที่บ่นๆ ว่าประชาชนเข้าใจไม่ถูกต้องเสียทีเกี่ยวกับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ทั้งๆ ที่กรมสรรพากรได้มีการชี้แจงไปหลายครั้งแล้ว
ดาวน์โหลดพ.ร.ฎ. 669 พ.ศ.2561 https://bit.ly/2A2RR76

⭐ วิไล วัชรชัยสิริกุล 11 ตุลาคม 2561
 Line @nukbunchee

admin No Comments

รายละเอียดการยกเว้นเงินได้ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร (ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท)

รายละเอียดการยกเว้นเงินได้ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร (ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท)

ยกเว้นเงินได้  ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรตามที่จ่ายจริงไม่เกินท้องละ 60,000 บาท
ใช้         สำหรับค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
ข้อควรระวังอย่างยิ่งในการใช้สิทธิ (ย้ำๆๆ) ถ้าได้รับสวัสดิการฝากครรภ์คลอดบุตรอื่น ไม่ว่าจากภาครัฐหรือเอกชน เช่น สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการจากนายจ้าง ต้องนำมาหักออกจากยอดที่ได้รับยกเว้นเงินได้ของสรรพากรนี้

เงื่อนไข รายละเอียดการยกเว้นฯ
1. ยกเว้นตามที่จ่ายจริง ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท
• ยกเว้นภาษีเงินได้ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรให้มีเงินได้หรือคู่สมรส ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง

• ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตร ไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด และค่ากินอยู่ในสถานพยาบาล ไม่ว่าทารกที่คลอดจะมีชีวิตรอดหรือไม่

2. บิดาหรือมารดาได้ยกเว้นเงินได้
2.1  กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ฝ่ายที่เป็นผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นเงินได้
2.2  กรณีสามีภริยาต่างมีเงินได้
(ก) ถ้าแยกยื่นภาษี ให้ภริยาเป็นผู้ได้รับยกเว้นเงินได้ทั้งจำนวน
(ข) ถ้ายื่นแบบและเสียภาษีรวมกัน ถือเป็นเงินได้ของฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้ได้รับยกเว้นภาษี

3. จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรคนละปีภาษี 
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท

4. ตั้งครรภ์มากกว่า 1 ครั้งในปีเดียวกัน
• ได้รับยกเว้นเงินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครรภ์ละ 60,000 บาท

5. เอกสารประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษี
ผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
 (1) ใบรับรองแพทย์
 (2) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน

6. การยกเว้นเงินได้ เมื่อรวมกับสิทธิการเบิกค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรซึ่งเป็นสวัสดิการจากภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ผู้มีเงินได้และคู่สมรสได้รับต้องไม่เกิน 60,000 บาทต่อการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง
(สิทธิสวัสดิการจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ได้แก่ สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากนายจ้างภาคเอกชน)

7. การคำนวณภาษี การยกเว้นภาษีเงินได้ค่าฝากครรภ์นี้ ให้ไปหักจากเงินได้พึงประเมินฯ หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ 338 (พ.ศ. 2561) 
+ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 331) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
https://bit.ly/2NdeLfi

อนึ่ง ในทางกฎหมาย การยกเว้นเงินได้ต่างจากค่าลดหย่อน 
ตัวอย่าง การยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 10,000 บาท ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 หักได้ 5,000 บาท
ยกเว้นเงินได้ค่าเบี้ยประกันชีวิต 90,000 บาท ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 หักได้ 90,000 บาท
ยกเว้นเงินได้ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร 60,000 บาท ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 หักได้ 60,000 บาท

admin No Comments

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ปี 2563

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ปี 2563

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ใช้กับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น
(flower)https://bit.ly/2QSLk5r

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
(flower)https://bit.ly/2xzf5jI

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
(flower)https://bit.ly/2pytg4i

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ใช้กับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่ผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เรี่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่าน้ัน
(flower)https://bit.ly/2NCtaH0

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ใช้กับระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น
(flower)https://bit.ly/2O51IBn