admin No Comments

ขยายเวลาพิจารณา ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อีก 60 วัน

ขยายเวลาพิจารณา ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อีก 60 วัน
-คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เป็นพิเศษเป็นครั้งที่ 5 อีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นจะครบกำหนดวันที่ 25 มีนาคม 2561 
-ประเด็นที่ขยายคือ การพิจารณาเรื่องข้อมูลและความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางการตรากฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายแม่ เช่น การบรรเทาภาระภาษี การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นต้น
 วิไล วัชรชัยสิริกุล 23 มกราคม 2561

 

วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

เทปสัมมนา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จัดโดย กรมศุลกากร

เทปสัมมนา พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และโดยที่มีผลยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องรวม 24 ฉบับ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสัมมนาหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่” ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
ตอนที่ 1/4 https://goo.gl/WmNM1f

ตอนที่ 2/4  https://goo.gl/pz53Fm

ตอนที่ 3/4 https://goo.gl/E26iJU

ตอนที่ 4/4 https://goo.gl/ffjwne

วิไล วัชรชัยสิริกุล นักบัญชีดอทคอม รวบรวม

ติดตามข่าวบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจฟรี ที่  Line  @nukbunchee

admin No Comments

ตุลาคม 2560 สรรพากรเปิดตัว App แจ้งเบาะแสผู้ประกอบการไม่ออกใบกำกับภาษี/ออกใบกำกับภาษีปลอม

ตุลาคม 2560 สรรพากรเปิดตัว App แจ้งเบาะแสผู้ประกอบการไม่ออกใบกำกับภาษี/ออกใบกำกับภาษีปลอม

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนวทางดำเนินงานในช่วงปลายปีงบ ประมาณ 2560 ว่า จากนี้กรมสรรพากรเตรียมดำเนินงานโดยให้นํ้าหนักใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ภายในเดือนตุลาคม 2560 นี้จะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเพื่อแจ้งเบาะแส กรณีที่พบผู้ประกอบการ หรือร้านค้า และภาคธุรกิจที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าหรือ แม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีปลอมและไม่ถูกต้องเพื่อเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจถูกต้องและในรายที่ยังไม่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง

 

กระบวนการแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชัน กรมสรรพากรได้ออกแบบป้องกันมิให้เกิดการกลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผู้ที่จะแจ้งเบาะแสนั้นจะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน จากนั้นสามารถถ่ายใบเสร็จ ใบส่งสินค้า แจ้งมายังกรมสรรพากร ซึ่งแอพพลิเคชันจะสามารถพิสูจน์ตัวตนของคนแจ้งเบาะแสและแสดงสถานที่เหตุการณ์เป็นเรียลไทม์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลบ่งบอกให้เข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมภายหลังได้รับคำแจ้งเบาะแสไม่เกิน 15 วัน

 

ในเรื่องการเก็บภาษีจากผู้ประกอบการทำธุรกิจออนไลน์ที่ผ่านมา กรมสามารถประเมินภาษีแล้วประมาณ 2,000 ราย มูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจัดทำเรื่องบัญชีเดียว

 

ที่มา http://www.thansettakij.com/content/176865

 

 

 

 

admin No Comments

สรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560

สรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560

กรมสรรพากร เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

 

ร่าง พรบ.ฯ ที่รับฟังความเห็นได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/27727.0.html

แสดงความคิดเห็นได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/27713.0.html

admin No Comments

สรุปมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล (พรฎ.# 630 แก้ไขโดยพรฎ. 644)

สรุปมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาเปลี่ยนไปประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล (พรฎ.# 630 แก้ไขโดยพรฎ. 644)

ความเป็นมาของกฎหมาย
           ตามที่มีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาเปลี่ยนไปประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล โดยออก พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560 “พรฎ.630” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 โดยมีหลักการสำคัญสองประเด็น คือ

          1. ยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินจากการประกอบกิจการหรือสินค้าจากผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดาโดยได้รับตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือหุ้นของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อันได้แก่ภาษี 4 ประเภทคือ เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ (มาตรา 4 แห่ง พรฎ. 630)

         2. ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ 100 (คือถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มอีก 100 %) สำหรับนิติบุคคลตั้งขึ้นใหม่ ตามข้อ 1 ที่มีทุนชำระแล้วในวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ ซึ่งนับเฉพาะจากการขายสินค้าและการให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อรอบบัญชี ได้รับยกเว้น ภาษีร้อยละ 100 ของค่าจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นระยะเวลาห้ารอบ บัญชีต่อเนื่องกัน นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่่ได้จดทะเบียนเป็นต้นไป (มาตรา 5 แห่ง พรฎ. 630)
            โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งอธิบดี ได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 4 และถูกแก้ไขโดยฉบับที่ 5 โดยอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง พรฎ.ฉบับที่ 630 ดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 630 ดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีดังกล่าว มีเพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้น ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติขยายสิทธิประโยชน์ภาษีดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว เช่นเดียวกับบุคคล ธรรมดาด้วย ในที่สุดมีการออก พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 644 พ.ศ. 2560 “พรฎ.644” ออกมาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 แห่งพรฎ.630 มีสาระสำคัญคือ
               ให้ยกเลิกมาตรา 4 แห่งพรฎ.630 ตามข้อ 1 และแก้ไขข้อความเป็น
               “มาตรา 4 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 หมวด 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด 4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามหมวด 5 และอากรแสตมป์ตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่บุคคลธรรมดา และ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น แล้วแต่ กรณี ทั้งนี้เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้กระทำตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด”
              การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนอกจากจะเพิ่มการขยายสิทธิประโยชน์ภาษีให้ “ห้างหุ้นส่วนสามัญและ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” แล้ว ยังเพิ่มคำจากหุ้นสามัญเป็น “หุ้นสามัญหรือหุ้น(คำว่าหุ้นใช้กับทุนของ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน” ให้ครบถ้วนเนื่องจากพรฎ.630 บัญญัติตกไป

ดาวโหลด พระราชกฤษฎีกาออกตามในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (พรฎ.# 630 แก้ไขโดยพรฎ. 644 และประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 4 และ 5)

นที No Comments

เปรียบเทียบ พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 กับ พ.ศ 2560

เปรียบเทียบ  พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2469  กับ พ.ศ 2560

มันมีปรับหลายรายการ   ต้องรอ  ตัวลูกอีก   ซึ่ง  จะมีผลต่อการทำงาน  นำเข้า  ส่งออก หลังวันที่  13 พ.ย. 2560

ผู้นำเข้า   ส่งออก   ชิปปิ้ง   ต้องเผื่อเวลา  หน่อยค่ะ

อ่านรายละเอียดได้ที่  http://dr-sangob-customs-law.blogspot.com/2017/05/2560-2469.html    

เครดิต : Dr.Sangob Customs Law

นที No Comments

การตีความใหม่ เบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(6)

การตีความใหม่ เบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 ตรี(6)

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

นที No Comments

อธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีทางเน็ต ถึง 31 ตุลาคม 2560

อธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีทางเน็ต ถึง 31 ตุลาคม 2560 …

เป็นเทคนิคกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้การยื่นแบบภงด.50 ทางเน็ต ซึ่งไม่ต้องแนบงบการเงิน ไม่โดนปรับ 2000 บาท อันเป็นผลจากการแก้ พรบ.แก้ไข ประมวลรัษฎากร #41 พ.ศ.2559

โดย วิไล วัชรชัยสิริกุล

18 พฤษภาคม 2560

18518381_1892311394314507_834420403929560732_o

untitled-1-copy