58-04-3 ถาม-ตอบปัญหา ภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

8 เมษายน 58

————————————

ถาม-ตอบปัญหา ภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

อ่านเนื้อหาข่าวได้ที่ https://www.facebook.com/nbc2557

Read more

58-03-4 สรรพากรชี้แจงเรื่องดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อ 2 คนขึ้นไป

31 มีนาคม 58

————————————

เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระภาษีกรณีเงินฝากร่วมกัน

ตามที่กรมสรรพากรได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
Read more

58-03-2 การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการ SMEs ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

30 มีนาคม 58

————————————

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่583)พ.ศ. 2558ได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการ SMEs

ที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน
Read more

58-01-9 ขยายระยะเวลายื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต 8 วันออกไปอีก 2 ปี

15 มกราคม 58

————————————

โครงการขยายกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีธุรกิจเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาออกไปอีก
Read more

58-01-6 กรมพัฒฯ จัดอบรมหลักสูตร “ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) สำหรับผู้นำส่งงบการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

12 มกราคม 58

————————————

กรมพัฒฯ จัดอบรมหลักสูตร

ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

สำหรับผู้นำส่งงบการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 รอบ **
Read more