58-04-3 ถาม-ตอบปัญหา ภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

8 เมษายน 58

————————————

ถาม-ตอบปัญหา ภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

อ่านเนื้อหาข่าวได้ที่ https://www.facebook.com/nbc2557

Read more

58-03-4 สรรพากรชี้แจงเรื่องดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อ 2 คนขึ้นไป

31 มีนาคม 58

————————————

เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระภาษีกรณีเงินฝากร่วมกัน

ตามที่กรมสรรพากรได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
Read more

58-03-2 การลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการ SMEs ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

30 มีนาคม 58

————————————

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร

(ฉบับที่583)พ.ศ. 2558ได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการ SMEs

ที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน
Read more