No Comments

e-Tax Invoice & e-Receipt

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 1. ผู้ประกอบการที่ขอจัดทำใบกำกับภาษี
  อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
  ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
  1.1 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  หรือมีหน้าที่ออกใบรับ
  1.2 มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  1.3 มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยมีวิธีการสร้าง
  ส่ง และเก็บรักษาข้อมูลที่เชื่อถือได้
 2. ผู้ประกอบการที่ขอจัดทำใบกำกับภาษี
  อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Tax Invoice by
  Email
  2.1 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2.2 มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 
ล้านบาท สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
(ยกเว้นใบรับ) ส่งทางอีเมลให้ระบบ e-Tax
Invoice by Email ได้

ศึกษาเรื่อง ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
ดูต่อที่ https://etax.rd.go.th

ศึกษาเรื่อง ระบบ e-Tax Invoice by Email
ดูต่อที่ https://etax.teda.th

ชมย้อนหลังเวที ETDA Open Forum หัวข้อ
“เปิดโลกใหม่ไปกับ e-Tax Invoice สำหรับ SMEs”
ที่

Related posts:

“ขยายเวลาการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สำหรับนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินในรูปแบบกร...
VDO สรรพากรสัมมนาความร่วมมือกับสำนักงานบัญชี เพื่อการแนะนำภาษีที่มีคุณภาพ วันที่ 18 ก.ค.2560 ตอนที่ ...
สรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมาย รองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1-15 สิงหาคม 25...

Leave a Reply