ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ชื่อ นามสกุล
XO VI
ชื่อเล่น
Clarita Teasdale
บริษัท
Teasdale CO KG
โทรศัพท์
22-17-98-73