Tel. 0-2415-1567

ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน

Tel. 0-2415-1567

การขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน(รวมหลักเกณฑ์)

กระดานข่าว: บัญชีทีละเรื่องการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน(รวมหลักเกณฑ์)

ระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนตามที่ประเทศไทย
ได้มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Accountancy Services หรือ ASEAN MRA)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชี
วิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“นักบัญชี” หมายความว่า นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional
Accountant หรือ ASEAN CPA)

“สมาชิกสามัญ” หมายความว่า สมาชิกสามัญแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

“สมาชิกวิสามัญ” หมายความว่า
(1) สมาชิกวิสามัญซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชีและให้การรับรองแล้ว หรือ
(2) สมาชิกวิสามัญตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
เฉพาะที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชี
ในประเทศนั้นได้

“คณะกรรมการอาเซียน” หมายความว่า คณะกรรมการประสานงานนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee หรือ ACPACC)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามบันทึกข้อตกลงยอมรับร่วมกันแห่งอาเซียนสำหรับวิชาชีพบัญชี

“คณะกรรมการกำกับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแล (Monitoring Committee)

“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการกำกับดูแล ประกอบด้วย
(1) นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และผู้แทนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 5 คน

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการกำกับดูแล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียน
เมื่อคณะกรรมการอาเซียนให้ความเห็นชอบแล้วให้ออกใบรับรอง
(2) ติดตามเพื่อให้มีแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อผูกพันภายใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี (ASEAN MRA)
(3) ดำเนินการตามหน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน
ด้านบริการบัญชี (ASEAN MRA)
(4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการบัญชี (ASEAN MRA)
(5) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการแทนหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับดูแล
มอบหมาย
(6) พิจารณาพักใช้ใบรับรองโดยมีกำหนดเวลา แต่ไม่เกินสามปี หรือเพิกถอนใบรับรอง

ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะนักบัญชี ให้ยื่นคำขอพร้อมชำระค่าคำขอ
ขึ้นทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศกำหนด เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ
กำกับดูแลเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ 7 ผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญ
(2) หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีสะสม
อย่างน้อย 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี
(3) ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่ยังไม่สิ้นผลหรือถูกพักใช้
(4) มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
(5) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547
(6) ไม่เคยต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา 49 (4) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

ข้อ 8 ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 7
ให้พิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนนักบัญชี และให้นำรายชื่อบุคคลนั้นเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียน

เพื่อพิจารณาออกใบรับรองให้แก่ผู้นั้น และให้คณะกรรมการกำกับดูแลมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
และดำเนินการชำระค่าใบรับรองภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการกำกับดูแล

ข้อ 9 ใบรับรองไม่มีอายุ แต่ต้องชำระค่าใบรับรองรายปีปฏิทิน นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียนใบรับรองสิ้นผลเมื่อผู้ขึ้นทะเบียน
(1) ตาย
(2) พ้นจากสมาชิกภาพของสภาวิชาชีพบัญชี
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7

กรณีที่ไม่อาจชำระค่าใบรับรองตามวรรคหนึ่งได้ จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับดูแลเป็นรายกรณีไป

ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลได้รับแจ้งจากคณะกรรมการอาเซียนว่านักบัญชี
ประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพในประเทศปลายทาง ให้คณะกรรมการ

กำกับดูแลส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณดำเนินการต่อไป
กรณีนักบัญชีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการกำกับดูแลพิจารณาพักใช้
หรือเพิกถอนใบรับรองต่อไป

ข้อ 11 ในกรณีที่ใบรับรองสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทางทะเบียน นักบัญชีต้องขอใบรับรองใหม่ โดยยื่นคำขอต่อคณะกรรมการกำกับดูแล ตามแบบที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด

ข้อ 12 ค่าคำขอขึ้นทะเบียนนักบัญชี ค่าใบรับรองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศกำหนด

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปัญหาตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/026/3.PDF

 

ประกาศเลื่อน การเปิดรับสมัครทดสอบผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพเอาเซียน
ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครจะประกาศให้ทราบต่อไป ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.fap.or.th
หรือทางสื่อประชาสัมพันธ์ของสภาวิชาชีพบัญชี
อ้างอิง http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=540029616&Ntype=30

untitled-1

 

ลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่

1 Answers

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีปี 2560 ที่ 3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
http://www.fap.or.th/images/column_1487843250/Announce%203_2560.pdf
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีปี 2560 ที่ 4/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
http://www.fap.or.th/images/column_1487843250/Announce%204_2560.pdf

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีปี 2560 ที่ 5/2560 เรื่อง ค่าคำขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนและค่าใบรับรองของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
http://www.fap.or.th/images/column_1487843250/Announce%205_2560.pdf