กระดานข่าว: กฏหมายธุรกิจคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560 ซึ่งประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ได้แก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับรวด
Profile photo of jidapa nukbuncheejidapa nukbunchee Staff asked 8 months ago

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560 ซึ่งประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ได้แก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 5 ฉบับรวด
1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ส่วนใหญ่เพื่อรองรับการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/04/NBC-No-2560004-001.pdf

2.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับการทำงาน

http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/04/NBC-No-2560004-002.pdf

3. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น

http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/04/NBC-No-2560004-003.pdf

4. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพิ่มมาตรา 84/2 เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาส่งเงินสมทบ

http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/04/NBC-No-2560004-004.pdf

5. พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/04/NBC-No-2560004-005-.pdf

untitled-1

ลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่