หลักสูตรอบรม / สัมมนา

วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรม ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ค่าอบรม / สัมมนา จอง
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ วีไอพี ทั่วไป
25 - 26 ก.พ. 63
09:00 - 16:30 น.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี รุ่น 7
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ , คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
6 6 6 6 8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท 9,000 + VAT 630 = 9,630 บาท จอง
25 ก.พ. 63
09:00 - 16:30 น.
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี
บรรยายโดย คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล , คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
- 6 - 6 5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท 5,800 + VAT 406 = 6,206 บาท จอง

 

แนะนำหลักสูตรที่คุณสนใจ

หากคุณต้องการให้เราเปิดอบรมหลักสูตรใด กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อเราจะได้นำไปพิจารณา