กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing (รอบเช้า)


หลักสูตร 61120601
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 6 ธันวาคม 61
09:00 - 12:15 น.
สถานที่ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel)
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 900 + VAT 63 = 963

ไม่เป็นสมาชิก: 1500 + VAT 105 = 1605

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนเพื่อถ่ายโอนกำไร ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน กฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยที่กฎหมายนี้จะมีผลต่อกลุ่มกิจการที่มีความสัมพันธ์กันทั้งเล็กและใหญ่ จึงเป็นเรื่องใหม่ที่ควรทำความเข้าใจ
หัวข้อสัมมนา
1.บทบัญญัติการกำหนดราคาโอนตามกฎหมายใหม่
1.1 ข้อกำหนดด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกันที่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนกำไร
1.2 ลักษณะของนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความสัมพันธ์กัน
1.3 อำนาจสรรพากรในการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
1.4 การจัดทำรายงานมูลค่ารวมธุรกรรมระหว่างกัน ระยะเวลาเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่ม
1.5 ผลผูกพันของการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่อยู่ในประเทศไทย กับที่อยู่ในต่างประเทศ (DTA)
1.6 โทษของการไม่ยื่นรายงานธุรกรรมระหว่างกัน หรือยื่นไม่ถูกต้อง
2. ความเหมือนความต่างจากแนวปฏิบัติเดิมตามคำสั่งป.113/2545
3. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายกำหนดราคาโอนใหม่กับการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน/ให้บริการ/ให้กู้ยืมเงินตามมาตรา 65 ทวิ(4)
4. กรณีศึกษาเทียบเคียงกับการพิจารณาตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ฯ

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรม เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel)


เลขที่ 111 ซ.เนียมอุทิศ
ถ.รัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร 10320

Loading Map....

 


จองหลักสูตร

Bookings are closed for this event.