ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน Facebook

นักบัญชีดอทคอม Tel. 0-2415-1567
Email contact@nukbunchee.com

กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing (รอบเช้า)

 

หลักสูตร 61120601
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 6 ธันวาคม 61
09:00 - 12:15 น.
สถานที่ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ (The Palazzo Hotel)
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ

 

อัตราค่าอบรม
สมาชิก: 900 + VAT 63 = 963 ไม่เป็นสมาชิก: 1500 + VAT 105 = 1605

 

จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน Email
โทรศัพท์ มือถือ
บริษัท / องค์กร ตำแหน่ง

เป็นสมาชิก ไม่ได้เป็นสมาชิก

รหัสจอง คนเดียวกับผู้จอง
จำนวนผู้เข้าอบรม คน

รายชื่อผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน


ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน

 

วิธีการชำระเงิน
โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์ เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน เลขที่ 033 300 4505
ชำระเงินหน้างาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87/487 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928

 

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนเพื่อถ่ายโอนกำไร ระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน กฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยที่กฎหมายนี้จะมีผลต่อกลุ่มกิจการที่มีความสัมพันธ์กันทั้งเล็กและใหญ่ จึงเป็นเรื่องใหม่ที่ควรทำความเข้าใจ
หัวข้อสัมมนา
1.บทบัญญัติการกำหนดราคาโอนตามกฎหมายใหม่
1.1 ข้อกำหนดด้านการพาณิชย์หรือการเงินระหว่างกันที่เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการถ่ายโอนกำไร
1.2 ลักษณะของนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความสัมพันธ์กัน
1.3 อำนาจสรรพากรในการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
1.4 การจัดทำรายงานมูลค่ารวมธุรกรรมระหว่างกัน ระยะเวลาเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่ม
1.5 ผลผูกพันของการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันที่อยู่ในประเทศไทย กับที่อยู่ในต่างประเทศ (DTA)
1.6 โทษของการไม่ยื่นรายงานธุรกรรมระหว่างกัน หรือยื่นไม่ถูกต้อง
2. ความเหมือนความต่างจากแนวปฏิบัติเดิมตามคำสั่งป.113/2545
3. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายกำหนดราคาโอนใหม่กับการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน/ให้บริการ/ให้กู้ยืมเงินตามมาตรา 65 ทวิ(4)
4. กรณีศึกษาเทียบเคียงกับการพิจารณาตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ฯ

 

 

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
เลขผู้เสียภาษี : 0105556131928

87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
87/487 Kanjanapisek Rd. Bangbon Bangbon Bangkok 10150

โทร : 0-2415-1567   แฟกซ์ : 0-2415-1461
E-mail : contact@nukbunchee.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

© 2016 nukbunchee.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928