การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ


หลักสูตร 61112001
วิทยากร
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
วันอบรม 18 ธันวาคม 61
09:00 - 17:00 น.
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
6.30 - 6.30 -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 4500 + VAT 315 = 4815

ไม่เป็นสมาชิก: 5500 + VAT 385 = 5885

รายละเอียด

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

รูปแบบหนึ่งสำหรับการขยายตัวกิจการคือการเปิดบริษัทย่อย หรือร่วมลงทุนกับกิจการอื่น การรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพจะทำให้ฝ่ายบริหารเข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างตรงจุด หลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้นักบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินรวม และสามารถจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการที่ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์ตัวอย่างที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการนำหลักการบัญชีเกี่ยวกับกลุ่มกิจการไปจัดทำรายงานทางการเงิน ให้กับนักบัญชี

หัวข้อฝึกอบรม
การรวมธุรกิจ (TFRS 3)
-วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ
-สิ่งตอบแทนที่โอนให้
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
-การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจให้กับสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ที่รับมา
-การรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น
-กระดาษทำการรวมธุรกิจ
-การคำนวณค่าความนิยม และกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
-กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
-การเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (TAS 28)
-การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทร่วม
-อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ
-การคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินรวม (TFRS 10)
-การควบคุม
-หลักการจัดทำงบการเงินรวมเบื้องต้น
-การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
-การเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแต่ยังไม่เสียอำนาจควบคุม
-การสูญเสียอำนาจควบคุม
-การวัดมูลค่า
-กระดาษทำการงบการเงินรวมในรูปแบบต่างๆ

-ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
-ผู้ทำบัญชี
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-ผู้บริหาร
-บุคคลทัวไป

***โปรโมชั่นพิเศษ***  
-จองอบรมสัมมนาและชำระเงินค่าอบรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท

 

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ


สุขุมวิทซอย 5 กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
10110

Loading Map....

 


จองหลักสูตร

Bookings are closed for this event.