ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน Facebook

นักบัญชีดอทคอม Tel. 0-2415-1567
Email contact@nukbunchee.com

การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

 

หลักสูตร 61112001
วิทยากร
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
วันอบรม 18 ธันวาคม 61
09:00 - 17:00 น.
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
6.30 - 6.30 -

 

อัตราค่าอบรม
สมาชิก: 4500 + VAT 315 = 4815 ไม่เป็นสมาชิก: 5500 + VAT 385 = 5885

 

จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน Email
โทรศัพท์ มือถือ
บริษัท / องค์กร ตำแหน่ง

เป็นสมาชิก ไม่ได้เป็นสมาชิก

รหัสจอง คนเดียวกับผู้จอง
จำนวนผู้เข้าอบรม คน

รายชื่อผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน


ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน

 

วิธีการชำระเงิน
โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์ เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน เลขที่ 033 300 4505
ชำระเงินหน้างาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87/487 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928

 

รายละเอียด

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

รูปแบบหนึ่งสำหรับการขยายตัวกิจการคือการเปิดบริษัทย่อย หรือร่วมลงทุนกับกิจการอื่น การรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพจะทำให้ฝ่ายบริหารเข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างตรงจุด หลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้นักบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินรวม และสามารถจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการที่ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์ตัวอย่างที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการนำหลักการบัญชีเกี่ยวกับกลุ่มกิจการไปจัดทำรายงานทางการเงิน ให้กับนักบัญชี

หัวข้อฝึกอบรม
การรวมธุรกิจ (TFRS 3)
-วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ
-สิ่งตอบแทนที่โอนให้
-ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
-การปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจให้กับสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ที่รับมา
-การรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น
-กระดาษทำการรวมธุรกิจ
-การคำนวณค่าความนิยม และกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
-กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
-การเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (TAS 28)
-การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทร่วม
-อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ
-การคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินรวม (TFRS 10)
-การควบคุม
-หลักการจัดทำงบการเงินรวมเบื้องต้น
-การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
-การเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแต่ยังไม่เสียอำนาจควบคุม
-การสูญเสียอำนาจควบคุม
-การวัดมูลค่า
-กระดาษทำการงบการเงินรวมในรูปแบบต่างๆ

-ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
-ผู้ทำบัญชี
-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-ผู้บริหาร
-บุคคลทัวไป

***โปรโมชั่นพิเศษ***  
-จองอบรมสัมมนาและชำระเงินค่าอบรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท

 

 

 

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
เลขผู้เสียภาษี : 0105556131928

87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
87/487 Kanjanapisek Rd. Bangbon Bangbon Bangkok 10150

โทร : 0-2415-1567   แฟกซ์ : 0-2415-1461
E-mail : contact@nukbunchee.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

© 2016 nukbunchee.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928