การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS รุ่น 2


หลักสูตร 61112001
วิทยากร
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
วันอบรม 20 พฤศจิกายน 61
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมอมารี บูเลอร์วาร์ด
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
6 6
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 4,200+VAT 294 = 4,494

ไม่เป็นสมาชิก: 5,200 + VAT 364 = 5,564

รายละเอียด

ประเด็นเด่น
ปัจจุบัน TFRS มีแนวทางการวัดมูลค่าที่หลากหลาย อาจทำให้ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีสับสน ในการสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นทำความเข้าใจในการวัดมูลค่า เพื่อนำไปปรับใช้กับการจัดทำรายงานการเงินให้สอดคล้องกับ TFRS และเป็นประโยชน์กับการใช้ประกอบการตัดสินใจในแนวทางการวัดมูลค่า

หลักการในการวัดมูลค่ารูปแบบต่างๆ

  • ราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเผื่อด้อยค่าสะสม
  • ราคาทุนปัจจุบัน (ราคาเปลี่ยนแทน)
  • มูลค่ายุติธรรม
  • มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
  • มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

TFRS ตัวอย่างการปรับใช้
TAS 105, TFRS 9 มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุน
TAS 105, TFRS 9 มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
TAS 105, TFRS 9 การวัดมูลค่าของตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
TAS 12 การคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
TAS 16 การคำนวณราคาทุนของสินทรัพย์ โดยรวมต้นทุนทางตรงที่ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
TAS 16 การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่างๆ
TAS 16 การตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
TAS 17, TFRS 16 การคำนวณภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
TAS 19 การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
TAS 28 การคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
TAS 36 การคำนวณมูลค่าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
TAS 40 การวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีราคาทุนเทียบกับวิธีมูลค่ายุติธรรม
TFRS 15 การปันส่วนต้นทุน
TFRS 15 การปันส่วนต้นทุนตามสัดส่วน
TFRS 15 การปันส่วนต้นทุนตามวิธีมูลค่าคงเหลือ
TFRS 3 การคำนวณค่าความนิยมกรณีซื้อกิจการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/บุคคล-องค์กรทั่วไป
รูปแบบการสัมมนา // บรรยาย /ตอบปัญหา

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมอมารี บูเลอร์วาร์ด


ถนนสุขุมวิท ซอย 5
กรุงเทพมหานคร

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 4,494.00
Regular 5,564.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ