ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน Facebook

นักบัญชีดอทคอม Tel. 0-2415-1567
Email contact@nukbunchee.com

การวางแผนภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 1

 

หลักสูตร 62092501
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 25 กันยายน 62 - 26 กันยายน 62
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ - -

 

อัตราค่าอบรม
สมาชิก: 12,000 + VAT 840 = 12,840 บาท ไม่เป็นสมาชิก: 13,500 + VAT 945 = 14,445 บาท

 

จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน Email
โทรศัพท์ มือถือ
บริษัท / องค์กร ตำแหน่ง

เป็นสมาชิก ไม่ได้เป็นสมาชิก

รหัสจอง คนเดียวกับผู้จอง
จำนวนผู้เข้าอบรม คน

รายชื่อผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน


ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน

 

วิธีการชำระเงิน
โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์ เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน เลขที่ 033 300 4505
ชำระเงินหน้างาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87/487 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928

 

รายละเอียด

การวางแผนภาษีซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 1

วันที่ 25-26 กันยายน 2562

ณ  โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

BTS สถานีนานา ออกทางประตู 4

โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง      

คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล  / คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์

***ส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่มาอบรม 2 ท่านขึ้นไปได้รับส่วนท่านละ 500 บาท (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)***

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักกฎหมายและภาษีอากรในการซื้อขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน และการวางแผนที่ทำได้เพื่อประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย

ประเด็นสัมมนา
1.การวางแผนภาษีเมื่อซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร
2.การวางแผนภาษีการขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรส
3.การวางแผนการขายที่ดินกรรมสิทธิ์รวมของคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนฯ
4.ที่ดินมรดก : ความแตกต่างทางภาษีระหว่างการขายในนามกองมรดกกับขายในนามทายาทแต่ละคน
5.ภาษีการให้ระหว่างพ่อแม่ ลูก บุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น
6.แนวทางจัดการที่ดินกงสี
7.ควรเลือกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่สำนักงานที่ดินหักไว้เป็นภาษีสุดท้ายทุกกรณีหรือไม่
8.ภาษีการให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง ควรให้เช่าในนามบุคคลหรือนิติบุคคล  
หัวข้อสัมมนา
วันแรก
1.ภาพรวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
1)ภาษีเงินได้
2)ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3)อากรแสตมป์
4)ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.ขาย ให้ หลักการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางกฎหมายที่แตกต่างจากภาษี
3.ให้ : ภาษีที่ได้รับยกเว้นและภาษีที่ต้องเสียในการให้อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพ่อแม่ ลูก และเครือญาติ
1)พ่อแม่โอนอสังหาริมทรัพย์ให้ลูก
2)ลูกโอนอสังหาริมทรัพย์ให้พ่อแม่
3)พี่น้องโอนอสังหาริมทรัพย์ให้กัน
4) ปู่ ย่า ตา ยาย ลุงป้าน้าอาโอนอสังหาริมทรัพย์ให้หลาน
4.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน (เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ)
4.1 ขายที่ดินได้มาทางมรดก
4.2 ขายที่ดินได้มาจากการให้
4.3 ขายที่ดินได้มาจากการซื้อ
5.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์รวม ณ สำนักงานที่ดิน
1)กรรมสิทธิ์รวมที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล(ต้องเสียภาษีสองครั้ง โดยผู้เสียภาษีมักไม่ทราบ)
2)กรรมสิทธิ์รวมที่เสียภาษีแยกกัน
6.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาษี
1)ราคาประเมิน (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ สำนักงานที่ดิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียม)
2)ราคาขาย (ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์)
3)การได้มา (มรดก ให้ ซื้อ )
4)อัตราค่าใช้จ่ายเหมา
5)ต้นทุนซื้อ
6)จำนวนเจ้าของ
7.ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีอากรการขายที่ดิน
1)เจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียว
2)กรรมสิทธิ์รวม แนวปฏิบัติที่สรรพากรถือว่าผู้ขายเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล
3)กรรมสิทธิ์รวม แนวปฏิบัติที่สรรพากรยอมรับว่าผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาแยกกัน
4)การจัดการที่ดินกงสี
5)ทางเลือกในการขายที่ดินมรดกระหว่างขายในนามกองมรดก กับขายในนามทายาท แต่ละคน
6)นิติบุคคลขายที่ดิน
8.เจาะลึกภาษีเงินได้ ณ สำนักงานที่ดินกับภาษีเงินได้ประจำปี (นอกจากสินสมรส)
1)กรณีที่มีสิทธิเลือกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายที่ดินเป็นภาษีสุดท้าย
2)ข้อควรระวัง : กรณีที่ต้องนำเงินได้จากการขายที่ดินไปยื่นแบบรวมคำนวณภาษีประจำปี
3)ควรเลือกภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้าย หรือยื่นแบบภาษีประจำปี กรณีใดได้ภาษีคืน

วันที่สอง
ซื้อที่ดิน
9.การวางแผนภาษีเมื่อซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร/ขายต่อ
1)ความสำคัญของการทำนิติกรรมสัญญาตอนซื้อ
2)การแยกฐานภาษีภายหลังการซื้อ และค่าใช้จ่าย
3)ต้นทุนเพิ่มในการซื้อที่ดินตามราคาจริงและประโยชน์
11.การวางแผนภาษีการขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสินสมรส
: ภาษีที่ได้รับยกเว้น/ภาษีที่ต้องเสียจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์ จากการให้หรือการรับมรดกของคู่สมรสก่อนสมรส ขณะสมรส และหลังจากหย่า
1)สินส่วนตัว สินสมรส
2)ภาษีการให้สินส่วนตัว
3)ภาษีการให้สินสมรส
4)การใส่ชื่อคู่สมรสในที่ดินสินสมรส กับผลทางภาษี
5)ขายอสังหาริมทรัพย์สินสมรส ควรยื่นแบบเสียภาษีประจำปีอย่างไร
6)ภาษีการแบ่งสินสมรสภายหลังการหย่าของคู่สมรส

การให้เช่าที่ดินระยะยาว
12.บุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียวให้เช่า
13.การให้เช่าที่ดินกรรมสิทธิ์รวม
1)ภาษีการให้เช่าที่ดินกรรมสิทธิ์รวมที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
2)ต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะแยกฐานภาษีเป็นต่างคนต่างให้เช่า
14.สิทธิเก็บกิน : ข้อดี ข้อเสียที่ควรชั่งน้ำหนัก
15.เปรียบเทียบภาษีการให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง ระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
16.โครงสร้างทุนบริษัทให้เช่าที่ดินและต้นทุนในการโอนที่ดินเข้าบริษัท
17.ภาระภาษีตามสัญญาเช่าแบบ Build Transfer Operate (BTO) ,Build Operate Transfer (BOT)
18.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1)เปรียบเทียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่
2)อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 ปีแรก (พ.ศ.2563-2565)
3)การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4 ประเภท (เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่น ๆ และที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์)
4)ประเด็นที่ต้องใส่ใจ ความผิดอาญาถ้าไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
5)เบี้ยปรับเงินเพิ่มกรณีเสียภาษีไม่ถูกต้อง

(ถาม-ตอบ ภายหลังการบรรยายแต่ละหัวข้อ)
สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย ณ วันสัมมนา
รูปแบบการสัมมนา // บรรยาย /กรณีศึกษาหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร /คำพิพากษาศาลฎีกา /วิเคราะห์ตัวเลข/แลกเปลี่ยนประสบการณ์

#วางแผนภาษี #ภาษีที่ดิน #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #อสังหาริมทรัพย์ #มรดก #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #อบรมสัมมนา #บัญชีภาษี

 

 

 

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
เลขผู้เสียภาษี : 0105556131928

87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
87/487 Kanjanapisek Rd. Bangbon Bangbon Bangkok 10150

โทร : 0-2415-1567   แฟกซ์ : 0-2415-1461
E-mail : contact@nukbunchee.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

© 2016 nukbunchee.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928