การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


หลักสูตร 630908001
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 8 กันยายน 63
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมเอเชีย
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
- 6 - 6 - -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท

ไม่เป็นสมาชิก: 4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

รายละเอียด

การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

วันที่ 8 กันยายน 2563
สถานที่ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร 
296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สถานี รถไฟฟ้า BTS ราชเทวี
วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าใจหลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การวางแผนภาษีที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย
ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และเข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที่เป็นค่าใช้จ่าย ต้นทุน เจ้าหนี้ค่าภาษี รวมถึงผลกระทบที่มีต่อหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้สนใจทั่วไป
หัวข้อสัมมนา
วันที่ 8 กันยายน 2563 การวางแผนภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
1. ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1) ความหมายและฐานภาษี
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี
3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
5) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
3. อัตราภาษี
1) อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้ 2) อัตราภาษี ปี 2563-2564
3) อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป
4) อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
4. ผู้เสียภาษี
1) เจ้าของ
2) ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
3) ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน
5. การลดและการยกเว้นภาษีปี
1) การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี
2) การลดภาษี 90% ปี 2563
3) การลดหรือยกเว้นภาษี โดย อปท.
4) การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี
6. การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1) หลักการทั่วไปคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล
3) บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ
4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ Update กฎกระทรวง
6) การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท
7) ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน
8) การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ได้บรรเทาหรือไม่)
7. การชำระภาษี
1) การชำระและการผ่อนภาษี
2) เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
3) การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ
4) การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาด การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน
8. การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
1) การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ห้องชุด (ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงตามความจริง
2) การคัดค้านการประเมินภาษี และการฟ้องศาล
3) การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย
4) การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
9. โทษ
1) แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
2) ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย
10. การวางแผนประหยัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำได้
11. ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์/เดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร
12. ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1) ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง
2) ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี
3) ไม่เสียภาษีโรงเรือน จะได้บรรเทาภาษีที่ดินหรือไม่

อัตราค่าอบรม

สมาชิก 3,200+224 = 3,424 บาท

บุคคลทั่วไป 4,000+ 280 = 4,280 บาท

จ่ายเงินในนามบริษัทหัก ณ ที่จ่าย ได้ 1.5%

***จองและชำระเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

สมาชิกลด 200 บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไปลด 500 บาท/ท่าน

***ชั่วโมง CPD/CPA  รออนุมัติ                       

     

การชำระเงิน ***(กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

โอนเงินเข้าบัญชี  บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด  Nukbunchee dot com Co.,Ltd.

87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 
เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928

ธนาคารกสิกรไทย     เลขที่ 728-2-35885-3 (สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัยบางบอน)

ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่ 156-3-00425-6   (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)

ธนาคารกรุงเทพ      เลขที่  033-3-00450-5  (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)

พร้อมเพย์                     010 555 613 1928

*****

โทรศัพท์ 02-415-1567

e-mail seminar@nukbunchee.com

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมเอเชีย


296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 3,424.00
Regular 4,280.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ