ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2 (ปรับปรุงหลักสูตร) เลื่อน รอกฎหมายที่ดินฯ วันที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


หลักสูตร 61112901
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 29 พฤศจิกายน 61 - 30 พฤศจิกายน 61
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
- 12 - 12
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 12,000 + VAT 840 = 12,840

ไม่เป็นสมาชิก: 13,500 + VAT 945 = 14,445

รายละเอียด

เลื่อน รอกฎหมายที่ดินฯ วันที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประเด็นสัมมนา
1. ภาษีการให้ที่ดินและทรัพย์สินอื่นระหว่าง พ่อแม่ ลูก บุคคลในครอบครัวและเครือญาติ
2. การจัดการที่ทำได้ในการขายที่ดินกรรมสิทธิ์รวมในฐานะห้างหุ้นส่วนฯ ซึ่งต้องเสียภาษีสองครั้ง
3. การเตรียมการด้านกฎหมายในการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร
4. การขายที่ดินมรดก ความแตกต่างทางภาษีระหว่างขายในนามกองมรดกกับขายในนามทายาท
5. การบริหารภาษีการขายที่ดินระหว่างสมรส
6. ภาษีการให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง ระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล
7. การจัดการที่ดินกงสีที่อยู่ในชื่อตัวแทน
8. ควรเลือกภาษีเงินได้ ณ สำนักงานที่ดินเป็นภาษีสุดท้ายทุกกรณีหรือไม่ กรณีใดขอคืนภาษีได้

หลักการทั่วไป ภาษีการให้และขาย
1. ขาย ให้ หลักทั่วไปของการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางกฎหมายกับภาษีที่ต่างกัน
2. ภาพรวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน
3. ภาษีการให้ : ภาษีที่ได้รับยกเว้นและภาษีที่ต้องเสียในการให้ที่อสังหาริมทรัพย์ระหว่าง พ่อแม่ ลูก บุคคลในครอบครัวและเครือญาติ
4. ภาษีที่ได้รับยกเว้นและภาษีที่ต้องเสียจากการให้เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (หุ้น)
ขายที่ดิน
5. หลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายการขายที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน
(เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ)
5.1. ภาษีอากรการขายที่ดินได้มาทางมรดก
5.2. ภาษีอากรการขายที่ดินได้มาจากการให้
5.3. ภาษีอากรการขายที่ดินได้มาจากการซื้อ
6. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน
7. เจาะลึก ! ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีอากรจากการขายที่ดิน
8. ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการขายที่ดิน
8.1. บุคคลธรรมดาขายที่ดิน (ที่ดินทั่วไป-ขายที่ดินที่ได้รับจากมรดก (กองมรดก/ทายาท)
8.2. ที่ดินมรดก :ขายในนามกองมรดกกับขายในนามทายาท
8.3. ห้างหุ้นส่วนขายที่ดิน/คณะบุคคลขายที่ดิน
8.4. นิติบุคคลขายที่ดิน
9. ปัญหากรรมสิทธิ์รวม กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งขาย/ให้เช่า ซึ่งต้องเสียภาษีสองครั้ง โดยที่ผู้เสียภาษีอาจไม่ทราบ
10. เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำนักงานที่ดิน (นอกจากสินสมรส)
10.1. กรณีที่มีสิทธิเลือกภาษีเงินได้หัก ณ สำนักงานที่ดินเป็นภาษีสุดท้าย
10.2. ควรเลือกภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้าย หรือยื่นแบบภาษีประจำปี กรณีใดได้คืนเงินภาษี
10.3. ข้อควรระวัง : กรณีที่ต้องนำเงินได้จากการขายที่ดินไปยื่นแบบรวมคำนวณภาษีประจำปีเสมอ
ซื้อ
11. ทางเลือกในการบริหารการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร
11.1. ความสำคัญของการทำนิติกรรมสัญญาตอนซื้อ
11.2. การแยกฐานภาษีภายหลังการซื้อ และค่าใช้จ่าย
11.3. ต้นทุนเพิ่มในการซื้อที่ดินตามราคาจริงและประโยชน์
12. อสังหาริมทรัพย์กับการสมรส : ภาษีที่ได้รับยกเว้น/ภาษีที่ต้องเสียจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์ จากการให้หรือ
การรับมรดกของคู่สมรสก่อนสมรส ระหว่างสมรส และหลังหย่า
12.1. สินส่วนตัว สินสมรส
12.2. ภาษีเงินได้การให้ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัว
12.3. ภาษีเงินได้การให้สินสมรส
12.4. การใส่ชื่อคู่สมรสในที่ดินสินสมรส กับผลทางภาษีและค่าธรรมเนียม
13. การจัดการที่ดินกงสีที่อยู่ในชื่อตัวแทน
การให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง ระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล
14. บุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียวให้เช่า
15. กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เจ้าของมากกว่าหนึ่งคนให้เช่า
o ต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะแยกฐานภาษีเป็นต่างคนต่างให้เช่า
16. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษีที่ต้องจ่ายและระยะเวลาในการจ่ายภาษีค่าเช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง ในนามบุคคลกับนิติบุคคล
17. โครงสร้างทุนบริษัทให้เช่าที่ดินและต้นทุนในการโอนที่ดินเข้าบริษัท
18. ภาระภาษีตามสัญญาเช่าแบบ Build Transfer Operate (BTO) ,Build Operate Transfer (BOT)
19. สิทธิเก็บกิน การจดทะเบียนสิทธิและการเสียภาษี
20. ข้อควรทราบกฎหมายภาษีสรรพากรใหม่ เลี่ยง/ฉ้อโกงภาษีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงิน
(สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ณ วันสัมมนา)
รูปแบบการสัมมนา // บรรยาย /กรณีศึกษาหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร/คำพิพากษาศาลฎีกา
/วิเคราะห์ตัวเลขด้วย Excel /แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ


สุขุมวิทซอย 5 กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
10110

Loading Map....

 


จองหลักสูตร

Bookings are closed for this event.