ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน


หลักสูตร 61091701
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 17 กันยายน 61 - 18 กันยายน 61
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
- 12 - 12
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 10,000 + VAT 300 = 10,700

ไม่เป็นสมาชิก: 12,000 + VAT 840 = 12,840

รายละเอียด

หัวข้อสัมมนา

 1. ร่างกฎหมายใหม่ที่มีผลต่อภาษีเกี่ยวกับที่ดิน
  1.1. ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากรฯ แก้ไขฐานภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์จากราคาประเมินเป็นราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินที่สูงกว่า
  1.2. ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากรฯ ให้สถาบันการเงินส่งรายงานข้อมูลธุรกรรมลักษณะพิเศษแก่สรรพากร
  1.3. ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
  1.4. ร่าง พ.ร.บ.การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐฯ
  (รอบการประเมินราคาที่ดินจากรอบละ 4 ปี เป็น 2 ปี เป้าหมายประเมินทุก 3 เดือน)
  1.5. ร่างพ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐฯ(ภาษีลาภลอย)
  1.6. ข้อควรทราบกฎหมายภาษีสรรพากรใหม่ เลี่ยง/ฉ้อโกงภาษีที่เข้าความผิดมูลฐานฟอกเงิน
 2. ภาษีอากรค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน
  2.1. บุคคลธรรมดาขายที่ดิน
  2.2. ห้างหุ้นส่วนขายที่ดิน
  2.3. นิติบุคคลขายที่ดิน
  2.4. การเสียภาษีของคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกรมที่ดิน
  ราคาขาย : ราคาประเมิน : ต้นทุนซื้อ : ระยะเวลาการถือครอง : จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์
 4. เจาะลึกภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการขายที่ดินที่ได้มาจากการซื้อ
  4.1 เจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียว
  4.2 เจ้าของมากกว่าหนึ่งคน กรณีแนวปฏิบัติของสรรพากรถือว่าบุคคลธรรมดาหลายคนขาย
  4.3 เจ้าของมากกว่าหนึ่งคน กรณีแนวปฏิบัติของสรรพากรถือว่าขายในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้องเสียภาษีสองครั้งในนามห้างฯ และบุคคลธรรมดา
 5. เจาะลึกภาษีการรับ/โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
  5.1 พ่อโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้ลูก
  5.2 แม่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้ลูก
  5.3 ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอาโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้หลาน
  5.4 คู่สมรสโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้อีกฝ่าย
 6. ภาษีการให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ
 7. ได้ที่ดินจากการให้หรือมรดกระหว่างสมรส
  7.1 เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว
  7.2 การใส่ชื่อ/โอนอสังหาริมทรัพย์ให้คู่สมรสต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
  7.3 ใส่ชื่อคู่สมรสในที่ดินสินสมรส แล้วขาย ยื่นแบบ/ ยื่นแบบเสียภาษีอย่างไร ประหยัดสุด
 8. ภาษีอากรการแบ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ภายหลังการหย่า
 9. ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการขายที่ดินที่ได้มาจากการซื้อ
  9.1 การทำนิติกรรมสัญญาตอนซื้อ
  9.2 การแยกฐานภาษีภายหลังการซื้อ และค่าใช้จ่าย
  9.3 ต้นทุนเพิ่มในการซื้อที่ดินตามราคาจริง
 10. ภาษีการขายที่ดินที่ได้จากการให้
 11. ขายที่ดินที่ได้รับมรดก
  11.1 ขายในนามกองมรดก
  11.2 ขายในนามทายาท ต้องเสียภาษีเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
  11.3 การนับระยะเวลาถือครองที่ดินมรดกกับผลทางภาษี
 12. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรมที่ดิน กับ
  12.1 เจาะลึก ! สิทธิในการเลือกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นภาษีสุดท้าย
  12.2 ควรเลือกภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้าย หรือยื่นแบบภาษีประจำปี กรณีใดได้คืนภาษี (แถม excel วิเคราะห์)
 13. การบริหารจัดการภาษีอากรซื้อที่ดิน ต้นทุนเพิ่มในการซื้อที่ดินตามราคาจริง
ภาษีอากรการให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง
 14. เจ้าของคนเดียวให้เช่า
 15. กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เจ้าของมากกว่าหนึ่งคนให้เช่า
  15.1 กรณีที่ผู้ให้เช่ามีสถานะเป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
  15.2 กรณีเป็นต่างคนต่างให้เช่า ต้องดำเนินการอย่างไร
 16. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษี การให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง ในนามบุคคลกับนิติบุคคล
 17. ต้นทุนในการโอนที่ดินเข้าบริษัท
 18. ภาระภาษีตามสัญญาเช่าแบบ Build Transfer Operate (BTO) Build Operate Transfer (BOT)
 19. สิทธิเก็บกิน
ประเด็นน่าสนใจ/กรณีศึกษา
 • โอนที่ดินให้วันละ 1 ส่วน 30 วันต่อเนื่อง เพื่อลดภาษี ผลเป็นอย่างไร
 • ผู้ซื้อออกค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นเงินได้ของผู้ขายหรือไม่
 หนังสือตอบข้อหารือ VS คำพิพากษาศาลฎีกา
 • จดทะเบียนการเช่าแล้วจดสิทธิการเช่าภายหลัง เงินได้เป็นของผู้ให้เช่า หรือผู้รับสิทธิ


 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมบูเลอวาร์ดกรุงเทพ


สุขุมวิทซอย 5 กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
10110

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 10,700.00
Regular 12,840.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ