ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 5


หลักสูตร 62110501
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร
วันอบรม 5 พฤศจิกายน 62 - 6 พฤศจิกายน 62
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
6 ชม. 6 ชม. 6 ชม. 6 ชม. - -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท

ไม่เป็นสมาชิก: 9,000 + VAT 630 = 9,630 บาท

รายละเอียด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 5

วันอังคาร/พุธ ที่ 5-6  พฤศจิกายน 2562

โรงแรม แกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6 คลองเตย กรุงเทพมหานคร BTS สถานีนานา ออกทางประตู 4

วิทยากร คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล  คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์  คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

-นักบัญชีและผู้สอบบัญชีของทุกกิจการที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดหรือให้เช่าฯ

-เจ้าของ/ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ ฉบับเต็ม https://bit.ly/2NbiShy

🌟จองและชำระเงินภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท🌟 💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

หัวข้อสัมมนา  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

1 ฐานภาษี

1) เก็บจากทรัพย์สินใดบ้าง        

2) ราคาที่เป็นฐานภาษี

3)  การแบ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      

4) ประเภท ใช้หลักเกณฑ์ใด

2 ผู้เสียภาษี

1) ใครเป็นผู้เสียภาษี              

2) ผู้เสียภาษีกรณีที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างต่างเจ้าของ

3) มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี

3 อัตราภาษี

1) อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้           

2) อัตราภาษีที่จัดเก็บ 2 ปีแรก (2563-2564) 3) อัตราภาษีที่จัดเก็บปี 2565 เป็นต้นไป   

4) อัตราภาษีที่จัดเก็บสูง/ต่ำกว่าอัตราตามพระราชกฤษฎีกา

5) อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์

6) ใช้ประโยชน์หลายประเภท เสียภาษีอย่างไร

4 การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565

5 การยกเว้น/ลดอัตราภาษี

1) การยกเว้นภาษีให้บุคคลธรรมดาเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหลัก

2) การยกเว้นภาษีให้บุคคลธรรมดาเจ้าของบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

3) การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา

4) ยกเว้นภาษี 3 ปีแรกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของส่วนที่เกิน 50 ล้าน

5) การลดอัตราภาษีโดยพระราชกฤษฎีกา

6) การขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ได้รับความเสียหาย หรือสิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนทำลาย

6 วิธีคำนวณภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของธุรกิจ

7 การแจ้งประเมินภาษี

8 การชำระและผ่อนชำระภาษี

9 เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษี

1) เบี้ยปรับชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือเตือน      

2) เบี้ยปรับชำระภาษีภายในกำหนดในหนังสือเตือน

3) เงินเพิ่มภาษีที่มิได้ชำระตามกำหนด              

4) การงดหรือลดเบี้ยปรับ

10 มาตรการบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ

11 การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาดไม่ครบถ้วน การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีและดอกเบี้ย และการยื่นคำร้องให้คืนเงิน

13 ข้อพิพาทภาษี

1) การคัดค้านการประเมินภาษี              

2) การอุทธรณ์คำวินิจฉัยโดยฟ้องศาล

14 โทษ

1) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

2) แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

3) ความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้

4) ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย

15  ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่า

1) เปรียบเทียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่

2) เปรียบเทียบเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่

3) สัญญาที่กำหนดให้ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าออกค่าภาษีโรงเรือน ต้องแก้สัญญาหรือไม่

4) การคำนวณเงินได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าออกให้

: ใช้บ้านพักเป็นที่ตั้งบริษัทเสียภาษีอย่างไร : ทำออฟฟิศที่บ้านควรเขียนสัญญาเช่าอย่างไร

วันที่ 3 ตุลาคม 2562

1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บจากทรัพย์สินใดบ้างในบัญชี

2.การรับรู้รายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นเมื่อไร และวิธีการประมาณการมูลค่าของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3.ผลกระทบของต่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ถาวรที่ได้มาด้วยวิธีการซื้อขาย หรือการเช่าทั้งสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน

4.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หรือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด

5.เจ้าหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือใคร

6.กรณีไม่ชำระ ไม่ยื่นแบบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินของกิจการหรือไม่

7.กรณีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีอย่างไร

8.การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินจากผลกระทบของรายการ

9.การเขียนรายงานผู้สอบบัญชี จากผลกระทบของรายการที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การชำระเงิน   

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด  Nukbunchee dot com Co.,Ltd. 

เลขผู้เสียภาษี  010 555 613 1928                           

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพ 10150             

ธนาคารกสิกรไทย     บัญชีเลขที่  728-2-35885-3  สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัยบางบอน

ธนาคารไทยพาณิชย์     บัญชีเลขที่  156-3-00425-6  สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

ธนาคารกรุงเทพ     บัญชีเลขที่  033-3-00450-5  สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

พร้อมเพย์เลขผู้เสียภาษี  0105556131928

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

Grand Sukhumvit Hotel Bangkok


99 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 8,560.00
Regular 9,630.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ