ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี รุ่น 7

หลักสูตร 63022502
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร
วันอบรม 25 กุมภาพันธ์ 63 - 26 กุมภาพันธ์ 63
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
6 6 6 6 - -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท

ไม่เป็นสมาชิก: 9,000 + VAT 630 = 9,630 บาท

รายละเอียด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี 

🎀โบว์ชัวร์  https://bit.ly/2N5NKxw

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี 
โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
BTS สถานีนานา ออกทางประตู 4
วิทยากร อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล อ.ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ อ.วิทยา เอกวิรุฬห์พร

วัตถุประสงค์
▪️ เรียนรู้หลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
▪️ เรียนรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
▪️ เข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที่เป็นค่าใช้จ่าย ต้นทุน เจ้าหนี้ค่าภาษี การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเขียนรายงานการสอบบัญชีเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
•นักบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
•ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อสัมมนา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี
1.ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  1)ความหมายและฐานภาษี
  2)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี
  3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก บ้านและที่ดินหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่ง        ปลูกสร้างอื่นๆ
  4)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
  5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
3อัตราภาษี
  1)อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้
  2)อัตราภาษี 2 ปีแรก (2563-2564)
  3)อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มทุก 3 ปีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
  4)อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป
4ผู้เสียภาษี
  1)เจ้าของ
  2)ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
  3)ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน
5การลดและการยกเว้นภาษีปี 2563-2564
  1)การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี
  2)การลดหรือยกเว้นภาษีกรณีเกิดความเสียหายจากเหตุพ้นวิสัยป้องกัน
  3)การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี กรณีได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอนทำลาย
6การคำนวณภาษี
  1)หลักการคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด
  2)ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน
  3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล
  4)บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ
  5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมรดกที่ได้รับโอนมาก่อน 13 มีนาคม 2562
  6)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
  7)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตามกฎกระทรวง
  8)การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท
  9)การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ไม่ได้บรรเทา)
7การชำระภาษี
  1)การชำระภาษีและการผ่อน
  2)เบี้ยปรับ
  3)การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ
  4)การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาดไม่ครบถ้วน การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน
8การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
  1)การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ห้องชุด(ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ตรงตามความจริงใน การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
  2)การคัดค้านการประเมินภาษี
  3)การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยฟ้องศาล
  4)การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย
  5)การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
9โทษ
  1)แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
  2)ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย
10การวางแผนประหยัดภาษีที่ทำได้ในที่ดิน 3 ประเภท
11ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าเดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร
12ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  1)ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง
  2)ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี
(ถาม ตอบ หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ)
==================
วันที่ 26 กุมภาพัน์ 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทำบัญชี 
1.ภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับหลักการทั่วไปในการรับรู้รายการบัญชีจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการรับรู้รายการต้นทุนสินทรัพย์ของนิติบุคคล
3.การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4.การรับรู้รายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
5.การรับรู้รายการค่าภาษีที่ผู้เช่าออกให้ ภาษีที่ได้รับคืน
6.กรณีไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินของกิจการหรือไม่ และกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างไรบ้าง
7.กรณีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นิติบุคคลมีสิทธิ์อย่างไรบ้าง มีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี และกระทบต่อการรายงานทางการเงินอย่างไร
8.การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินจากผลกระทบของรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9.การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี จากผลกระทบของรายการที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ถาม ตอบ หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ)

 


สถานที่ฝึกอบรม

Grand Sukhumvit Hotel Bangkok


99 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 8,560.00
Regular 9,630.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ