ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 1


หลักสูตร 62041801
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร
วันอบรม 18 เมษายน 62 - 19 เมษายน 62
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
6 6 6 6 - -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท

ไม่เป็นสมาชิก: 9,000 + VAT 630 = 9,630 บาท

รายละเอียด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 1

วันพฤหัสบดี/ศุกร์ที่ 18-19 เมษายน 2562

โรงแรม แกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

BTS สถานีนานา ออกทางประตู 4

วิทยากร

คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล  คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์  คุณวิทยา เอกวิรุฬห์พร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
•นักบัญชีและผู้สอบบัญชีของทุกกิจการที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดหรือให้เช่าฯ
•เจ้าของ/ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3
🌟จองและชำระเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท🌟
💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

หัวข้อสัมมนา  
วันที่ 18 เมษายน 2562
1  ฐานภาษี
1) เก็บจากทรัพย์สินใดบ้าง        
2) ราคาที่เป็นฐานภาษี
3)  การแบ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      
4) ประเภท ใช้หลักเกณฑ์ใด
2 ผู้เสียภาษี
1) ใครเป็นผู้เสียภาษี              
2) ผู้เสียภาษีกรณีที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างต่างเจ้าของ
3) มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี
3  อัตราภาษี
1) อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้           
2) อัตราภาษีที่จัดเก็บ 2 ปีแรก (2563-2564)
3) อัตราภาษีที่จัดเก็บปี 2565 เป็นต้นไป   
4) อัตราภาษีที่จัดเก็บสูง/ต่ำกว่าอัตราตามพระราชกฤษฎีกา
5)  อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์
6)  ใช้ประโยชน์หลายประเภท เสียภาษีอย่างไร
4  การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565
5  การยกเว้น/ลดอัตราภาษี
1) การยกเว้นภาษีให้บุคคลธรรมดาเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหลัก
2) การยกเว้นภาษีให้บุคคลธรรมดาเจ้าของบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
3) การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
4) ยกเว้นภาษี 3 ปีแรกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของส่วนที่เกิน 50 ล้าน
5) การลดอัตราภาษีโดยพระราชกฤษฎีกา
6) การขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ได้รับความเสียหาย หรือสิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนทำลาย
6 วิธีคำนวณภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของธุรกิจ
7 การแจ้งประเมินภาษี
8 การชำระและผ่อนชำระภาษี
9 เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษี
1) เบี้ยปรับชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือเตือน      
2) เบี้ยปรับชำระภาษีภายในกำหนดในหนังสือเตือน
3) เงินเพิ่มภาษีที่มิได้ชำระตามกำหนด              
4) การงดหรือลดเบี้ยปรับ
10 มาตรการบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ
11 การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาดไม่ครบถ้วน การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีและดอกเบี้ย และการยื่นคำร้องให้คืนเงิน
13 ข้อพิพาทภาษี
1) การคัดค้านการประเมินภาษี              
2) การอุทธรณ์คำวินิจฉัยโดยฟ้องศาล
14  โทษ
1) ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
2) แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
3) ความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้
4) ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย
15  ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่า
1) เปรียบเทียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่
2) เปรียบเทียบเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่
3) สัญญาที่กำหนดให้ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าออกค่าภาษีโรงเรือน ต้องแก้สัญญาหรือไม่
4) การคำนวณเงินได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าออกให้

: ใช้บ้านพักเป็นที่ตั้งบริษัทเสียภาษีอย่างไร : ทำออฟฟิสที่บ้านควรเขียนสัญญาเช่าอย่างไร

วันที่ 19 เมษายน 2562
1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บจากทรัพย์สินใดบ้างในบัญชี
2.การรับรู้รายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นเมื่อไร และวิธีการประมาณการมูลค่าของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3.ผลกระทบของต่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ถาวรที่ได้มาด้วยวิธีการซื้อขาย หรือการเช่าทั้งสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน
4.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หรือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด
5.เจ้าหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือใคร
6.กรณีไม่ชำระ ไม่ยื่นแบบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินของกิจการหรือไม่
7.กรณีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีอย่างไร
8.การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินจากผลกระทบของรายการ
9.การเขียนรายงานผู้สอบบัญชี จากผลกระทบของรายการที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การชำระเงิน    บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด  Nukbunchee dot com Co.,Ltd.  เลขผู้เสียภาษี  010 555 613 1928
                           สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพ 10150              
ธนาคารกสิกรไทย     บัญชีเลขที่  728-2-35885-3  สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัยบางบอน
ธนาคารไทยพาณิชย์     บัญชีเลขที่  156-3-00425-6  สาขาเซ็นทรัล พระราม 2
ธนาคารกรุงเทพ     บัญชีเลขที่  033-3-00450-5  สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

 


เอกสารรายละเอียดการอบรม

 


สถานที่ฝึกอบรม

Grand Sukhumvit Hotel Bangkok


99 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

Loading Map....

 


จองหลักสูตร

Bookings are closed for this event.