ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน Facebook

นักบัญชีดอทคอม Tel. 0-2415-1567
Email contact@nukbunchee.com

เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

 

หลักสูตร 62020701
วิทยากร
ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
วันอบรม 7 กุมภาพันธ์ 62
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ โรงแรมอะริสตั้น
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ รออนุมัติ

 

อัตราค่าอบรม
สมาชิก: 3000 + VAT 210 = 3,210 ไม่เป็นสมาชิก: 3,900 + VAT 273 = 4,173

 

จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน Email
โทรศัพท์ มือถือ
บริษัท / องค์กร ตำแหน่ง

เป็นสมาชิก ไม่ได้เป็นสมาชิก

รหัสจอง คนเดียวกับผู้จอง
จำนวนผู้เข้าอบรม คน

รายชื่อผู้เข้าอบรม
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน


ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขประจำตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เลขบัตรประชาชน

 

วิธีการชำระเงิน
โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์ เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน เลขที่ 033 300 4505
ชำระเงินหน้างาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87/487 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
เลขผู้เสียภาษี 010 555 613 1928

 

รายละเอียด

1.การแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
1) แก้ไขเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
2) แก้ไขเรื่องเกษียณอายุ กฎหมายให้เกษียณอายุเท่าไหร่
3) เกษียณอายุเป็นการเลิกจ้าง
4) ครบเกษียณอายุแล้ว แต่ลูกจ้างยังคงทำงานต่อไป ผลตามกฎหมายและปัญหาเป็นอย่างไร และแนวทางแก้ไขปัญหา
2. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 (ฉบับที่ 7) ที่จะมีผลบังคับ ในปี 2562
1) มาตรา 9 แก้ไข อัตราดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว เพิ่มดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี
2) มาตรา 13 กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ปัจจุบัน ลูกจ้างไม่ยินยอมผลเป็นอย่างไร
3) มาตรา 17/1 การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านับอย่างไร จ่ายเมื่อไหร่ ผลของการผิดนัดเป็นอย่างไร
4) มาตรา 34 การลากิจ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน สิทธินี้ได้ทันทีเมื่อเข้าทำงานหรือต้องผ่านทดลองงานก่อน
5) มาตรา 41 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน นายจ้างจ่ายค่าจ้างกี่วัน
6) มาตรา 53 สิทธิความเท่าเทียมกันของชายและหญิง โดยเฉพาะคำว่า “ค่าเท่าเทียมกัน” คืออะไร
7) มาตรา 70 การจ่ายเงินต่าง ๆ เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้าง โดยเฉพาะคำว่า “เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถูกต้อง” คืออะไร
8) มาตรา 75 กำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างในกรณีหยุดกิจการชั่วคราวโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย
9) มาตรา 93(5) ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120/1
10) มาตรา 118 (5) อัตราค่าชดเชยลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 10 แต่ไม่ครบ 20 ปี จ่าย 300 วัน
(6) อัตราค่าชดเชยลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปี จ่าย 400 วัน
11) มาตรา 120 กำหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมถึงการย้ายไปที่ซึ่งนายจ้างมีสถานประกอบกิจการอยู่แล้วด้วย และให้นายจ้างแจ้งกำหนดการย้ายสถานประกอบกิจการ
ให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดีกำหนด
12) ความระงับทางอาญา และมาตรา 155/1 โทษปรับเกิดขึ้นทันที ในกรณีนายจ้างไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานมีโทษทันทีโดยไม่จำต้องมีหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแจ้งเตือนก่อนเหมือนกฏหมายปัจจุบัน
3. Update หน้าที่ของนายจ้างในการหักเงินกู้ยืมลูกจ้าง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
4. วันหยุด วันลาตามกฎหมายแรงงาน กำหนดไว้อย่างไร(ประเด็นที่มักมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง)
5. การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดคำนวณอย่างไร
6. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม กรณีใดต้องจ่ายและกรณีใดไม่ต้องจ่าย พิจารณาอย่างไร
7. ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการจัดการกับพนักงานเจ้าปัญหาต้องทำอย่างไร ตามแนวคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษหรือศาลฏีกาในปัจจุบัน

 

 

บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
เลขผู้เสียภาษี : 0105556131928

87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
87/487 Kanjanapisek Rd. Bangbon Bangbon Bangkok 10150

โทร : 0-2415-1567   แฟกซ์ : 0-2415-1461
E-mail : contact@nukbunchee.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

© 2016 nukbunchee.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928