ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 4


หลักสูตร 62080201
วิทยากร
คุณวิไล วัชรชัยสิริกุล
คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
วันอบรม 20 สิงหาคม 62 - 21 สิงหาคม 62
09:00 - 16:30 น.
สถานที่ Grand Sukhumvit Hotel Bangkok
ดูเพิ่มเติม
การนับชั่วโมง
ผู้ทำบัญชี CPD ผู้สอบบัญชี CPA ผู้สอบบัญชีภาษี CPX
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ กฎหมาย อื่นๆ
12 ชม. 12 ชม. - -
อัตราค่าอบรม

สมาชิก: 12,000 + VAT 840 =12,840 บาท

ไม่เป็นสมาชิก: 13,500 + VAT 945 =14,445 บาท

รายละเอียด

ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 4

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ขายที่ดิน

1.ภาพรวมภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายให้เช่า

1) ภาษีเงินได้ 

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

3) ภาษีอากร 

4) ค่าโอน 

5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2.ขายที่ดินหลัก ในอสังหาริมทรัพย์ทางกฎหมายที่แตกต่างจาก ภาษี

3.ให้: ภาษีที่ได้รับยกเว้นและภาษีที่ต้องเสียในการให้อสังหาริมทรัพย์ระหว่างพ่อแม่ลูกและเครือญาติ

1) พ่อ แม่โอนอสังหาริมทรัพย์ให้ลูก 

2) ลูกโอนอสังหาริมทรัพย์ให้พ่อแม่

3) พี่น้องโอนอสังหาริมทรัพย์ให้กัน 

4) ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา โอนอสังหาริมทรัพย์ให้หลาน 

4.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ณ สำนักงานที่ดิน (เป็นหลักเกณฑ์ เฉพาะ)

4.1. ขายที่ดินได้มาทางมรดก 

4.2 ขายที่ดินที่ได้มาจากการให้ 

4.3 ขายที่ดินที่ได้มาจากการซื้อ

5.การคำนวณเงินชดเชยจากการขายที่ดิน

1) การรวมกลุ่มที่เป็นหุ้นส่วนกันได้ (ต้องเสียภาษีสองครั้งโดยผู้ใช้ เสียภาษีมักจะไม่ทราบ) 

2) กลุ่มรวมที่เสียภาษีแยกกัน

6.วิเคราะห์ค่าที่มีผลต่อภาษี

1) ราคาประเมิน (ประกันบุคคล ค่าธรรมเนียมการใช้จ่าย )

2) ราคาขาย (เสียค่าใช้จ่าย) 

3) การได้มา (มรดกให้ซื้อ) 

4) อัตราค่าใช้จ่ายเหมา 

5) ราคาซื้อ 

6) จำนวนเจ้าของ 

7.ทางเลือกใน การบริหารจัดการภาษีอากรการขายที่ดิน

1) เจ้าของกองทัพคนเดียว 

2) เผ่าพันธุ์แนวปฏิบัติที่สรรพากรรับผู้ขายเป็นคู่หู / คณะบุคคล

3) การรวมกลุ่มที่ปฏิบัติต่อสรรพากร 

4) การจัดการดินแดนระหว่างการขาย กับขายในนามทายาท 

5) นิติบุคคลขายที่ดิน 

8.เจาะลึกภาษีเงินได้ ณ สำนักงานที่ดินกับภาษีเงินได้ ประจำปี (นอกจากสินสมรส)

1) กรณีที่มีสิทธิ์เลือกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจาก การขายที่ดินเป็นภาษีสุดท้าย 

2) ข้อควรระวัง: กรณีที่ต้องนำเงินได้จากการ ขายที่ดินไปยื่นแบบรวมคำนวณภาษีประจำปีเสมอ 

3) ควรเลือกภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็น ภาษี สุดท้ายหรือฟ้องร้องแบบภาษีประจำปีกรณีที่ได้รับคืน

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

9.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1)เปรียบเทียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่

2)อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 ปีแรก (พ.ศ.2563-2565)

3)การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 4 ประเภท (เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่น ๆ และที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์)

4)การจัดการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องเหมาะสม

5)จุดเด่นที่ต้องใส่ใจความผิดพลาดหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

6) เบี้ยประกันภัยเงินเพิ่มปัญหาเสียภาษีไม่ถูกต้อง 

ซื้อที่ดิน

10.ทางเลือกในการบริหารจัดการซื้อที่ดิน

1) ความสำคัญของการตัดสินใจในการซื้อ

2) การแยกฐานภาษีการซื้อและค่าใช้จ่าย 

3) ต้นทุนเพิ่มในการซื้อที่ดินตามราคาจริง และประโยชน์

11.อสังหาริมทรัพย์กับการสมรส : ภาษีที่ได้รับยกเว้น / ภาษีที่ต้องเสียจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์จากการให้หรือการรับมรดกของคู่สมรสก่อนสมรสขณะสมรสและหลังจากหย่า

1)สินส่วนตัวสินสมรส 

2)การให้สินสมรสส่วนตัว

3)การให้สินสมรส

4)การตั้งชื่อคู่สมรสหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

5)ขายทรัพย์สินสมรส ภายหลังการทิ้งของคู่สมรส 

6)ภาษีการแบ่งสินสมรสภายหลังการหย่าของคู่สมรส

การให้เช่าที่ดินระยะยาว

12.บุคคลธรรมดาเจ้าของคนเดียวให้เช่า

13.การให้เช่าที่ดินรวมกัน

1) การให้เช่าที่ดินเพื่อการค้าพันธมิตร

2) ต้องดำเนินการต่อไปจะแยกฐานภาษีเป็นต่างประเทศ 

14.สิทธิเก็บกินการอนุญาต และการเสียภาษี

15.เปรียบเทียบภาษีการให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูงระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล

16.โครงสร้างทุน บริษัท ให้เช่าที่ดินแ ะต้นทุนในการโอนที่ดินเข้า บริษัท

17.ภาระภาษีตามสัญญาเช่าแบบสร้างรถ รับส่ง Operate (BTO) Build Operate การโอน (ธปท)

18.ข้อควรทราบกฎหมายภาษีสรรพากรเลี่ยง / ฉ้อโกงภาษีที่เข้าข่ายความผิด มูลฐานฟอกเงิน

(ถาม – ตอบภายหลังการบรรยายหัวข้อ) (สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ณ วันสัมมนา)

รูปแบบการสัมมนา // บรรยาย / เหตุการณ์ศึกษาหนังสือตอบข้อสงสัยกรมสรรพากร / คำพิพากษาศาลฎีกา / วิเคราะห์ตัวเลข / แลกเปลี่ยนประสบการณ์

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา : ส่งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตรล่วงหน้าได้ที่ wilai@nukbunchee.com

 


สถานที่ฝึกอบรม

Grand Sukhumvit Hotel Bangkok


99 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

Loading Map....

 


จองหลักสูตร
ผู้จอง/ผู้ประสานงาน *
Email *
โทรศัพท์
มือถือ
บริษัท / องค์กร
ตำแหน่ง
สมาชิก
ค่าอบรม บาท

 

รหัสจอง
กรณีต้องการแยกใบกำกับภาษี กรุณาแยกการทำรายการจอง
เพิ่มผู้เข้าอบรม
คนเดียวกับผู้จอง
Ticket Type Price Spaces
Member 12,840.00
Regular 14,445.00
จำนวน ค่าอบรม -ส่วนลด ค่าอบรมสุทธิ +VAT -หัก ณ ที่จ่าย จ่ายสุทธิ กรณีไม่มี W/T
*กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมและค่าอบรมให้ถูกต้อง

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน
เข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
กสิกรไทย / ออมทรัพย์
เลขที่ 728 235 8853
ไทยพาณิชย์ / กระแสรายวัน
เลขที่ 156 300 4256
กรุงเทพ / กระแสรายวัน
เลขที่ 033 300 4505

 

ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในนาม
ชื่อบริษัท/บุคคล *
เลขผู้เสียภาษี *
สำนักงาน
สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่  
ที่อยู่ *
แขวง/ตำบล *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *

 

หมายเหตุ
ท่านทราบข่าวจาก
ฝากข้อความถึงทีมงาน

โอนเงิน
ชำระเงินหน้างาน

สำนักงานแห่งใหญ่
สาขาที่

Nukbunchee.com
Facebook nbc2544
E mail
อื่นๆ