Services

บริการบัญชี

 • ทำบัญชี
 • รายงาน/นำส่งแบบภาษี
 • รายงาน/นำส่งแบบประกันสังคม
 • ดำเนินการชำระบัญชีเลิกกิจการ
 • วางรูประบบบัญชีและการควบคุมภายใน กิจการ SMEs

ตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชีประจำปี
 • ตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง

บริการด้านกฎหมาย

 • จดทะเบียนธุรกิจ/สิทธิบัตร
 • ร่าง/จัดทำสัญญา
 • นิติกรรมที่ดิน

กฎหมายภาษีอากร

 • ทำความเห็นทางกฎหมาย (ข้อหารือ)
 • วิเคราะห์ประเด็น/ตรวจสอบบัญชีภาษี
 • ดำเนินการขอคืนภาษี
 • อุทธรณ์การประเมินภาษี
 • ดำเนินคดีภาษีอากร

กฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล

 • วางระบบบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงาน
 • ปรับปรุงข้อบังคับ สวัสดิการพนักงาน
 • ให้คำปรึกษา/ดำเนินคดีแรงงาน
 • รายละเอียด คลิ๊ก www.kon.co.th

ฝึกอบรมสัมมนา

 • จัดฝึกอบรม สัมมนาแบบทั่วไป และฝึกอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training) เกี่ยวกับ การบัญชี การบัญชีบริหาร การบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน
 • บริการอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-415-1467
 • เว็บไซต์นักบัญชีดอทคอม ส่งข่าวเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน ฯลฯ ให้สมาชิก ทางอีเมล์

นักบัญชีดอทคอมเปิดตัวในโลกไซเบอร์ประมาณเดือนมีนาคม 2544 แต่ระยะเวลาในการทำงานจริงๆ เริ่มประมาณเดือนตุลาคม 2543 ถึงต้นปี 2544 ตอนนั้นเวบมาสเตอร์ เพิ่งเรียนจบนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) กำลังว่างๆ อยู่ และเพิ่งหัดเล่นอินเตอร์เน็ต ก็เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำเว็บไซต์ส่วนตัว สาเหตุใหญ่ๆ ก็คือ

ทำเพราะชอบ คืออุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบเขียนชอบอ่านชอบเล่าถ่ายทอดเรื่องราว

เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษีออนไลน์ ให้กับทุกคนที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษี ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ อยากสร้างที่รวมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรธุรกิจของตนเอง เนื่องจากเป็นเว็บที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว เป็นที่เชื่อถือของคนบัญชี ทำให้นักบัญชีดอทคอมเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตามลำดับ

เกียรติประวัติเว็บไซต์

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2546
บทความเรื่อง “ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ……” เขียนโดยวิไล วัชรชัยสิริกุล เว็บมาสเตอร์ ได้รับการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อมูล เสนอต่อวุฒิสมาชิกเพื่อกลั่นกรองกฎหมาย หลังจากสภาผู้แทนราษฎร์ลงมติเห็นชอบแล้ว) ( นำเสนอโดยสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บรรจุระเบียนวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 ( สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2546

สื่อหนังสือพิมพ์

 • 3 มิถุนายน 2545 ได้ลงในคอลัมน์ส่องเว็บ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 • 12 กันยายน 2545 ได้ลงในคอลัมน์เว็บฮิต หนังสือพิมพ์มติชน
 • 14 ตุลาคม 2545 ได้ลงในคอลัมน์เดลี่เว็บ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สื่อวิทยุ โทรทัศน์
 • 6 พฤษภาคม 2546 รายการชั่วโมงเศรษฐกิจ วิทยุจุฬา 101.5
 • 22 พฤษภาคม 2546 รายการเทคโนโฟกัส ITV ช่วง web today วิทยุ รายการ MCOT.net Modern 9 ได้รับการจัดอันดับเป็นเว็บไซต์บัญชีที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากหนังสือต่างๆ หลายปีติดต่อกัน