Admin4 No Comments

ภาษีสรรพสามิต : กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นออกใบอนุญาตขายเหล้า บุหรี่

🚬ภาษีสรรพสามิต : กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นออกใบอนุญาตขายเหล้า บุหรี่

ขณะนี้ มีร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ …) กำลังเปิดรับฟังความเห็น ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ สาระสำคัญคือการให้ท้องถิ่นเป็นผู้ออกใบอนุญาตขายเหล้าบุหรี่ และให้รายได้และค่าธรรมเนียมตกเป็นของท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามแผนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

 

อนึ่ง องค์กรปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

https://1drv.ms/b/s!AnkSnC4DmSd8lkWokTf8BJ1WPZF-

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล

🌞Line square นักบัญชีดอทคอม 

https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน 40 ปีย้อนหลัง

แจกฟรี ❗️❗️ คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน 40 ปีย้อนหลัง

↪️https://goo.gl/3v2Jb3

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 14 มกราคม 2562

🌞 LINE สแควร์ นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

กฎหมายเงินทดแทน

กฎหมายเงินทดแทน เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยในระหว่างหรือจากการปฏิบัติงานให้นายจ้างและผู้รับเหมาค่าแรง เช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ค่าทำศพ ค่าทดแทน เป็นต้น

 

การปรับปรุงกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ติดตามข่าวสารกฎหมายแรงงาน หรือแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี ได้ที่ 

LINE Square นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

กลุ่มกฎหมายแรงงานในเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/groups/247803852546086/

 

Admin4 No Comments

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นคนละ 600 เริ่ม 1 ม.ค. 2561

 

🍏เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นคนละ 600 เริ่ม 1 ม.ค. 2561

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

พรฎ.665 (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (เพิ่มรายงานลูกจ้างรายวันที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี)

🍏พรฎ.665 (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (เพิ่มรายงานลูกจ้างรายวันที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี)

↪️https://bit.ly/2AfGuI4

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

สิทธิผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33

♻️สิทธิผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 บัญญัติว่า

มาตรา 33  ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

 

Admin4 No Comments

ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ผ่านสภาฯ แล้ว

📝ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ผ่านสภาฯ แล้ว

เป็นการแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างมากมาย เช่น

– ลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วัน

– ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์และคลอดรวมไม่เกินครรภ์ละ 98 วัน

– ลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปี จ่ายค่าชดเชย 400 วัน

มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ดาวน์โหลด ร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ที่ผ่านสภา

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 13 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

Admin4 No Comments

ภาษีนาทีทอง 2561 : รายละเอียดการโอนกิจการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น 2 ภาษี

🔥🔥🔥ภาษีนาทีทอง 2561 : รายละเอียดการโอนกิจการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น 2 ภาษี

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561

 

ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 13 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

STAFF No Comments

บทความ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

บทความ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก IFRS 9
https://www.bot.or.th/…/Resear…/DocLib_/Articrle31_03_59.pdf

ตอนที่ 2 “การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน” โดย ศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_06_59.pdf

ตอนที่ 3 “การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน” หรือ “การกันเงินสำรอง”
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_09_59.pdf

ตอนที่ 4 “การบัญชีป้องกันความเสี่ยง” วนัสนันทน์ สุขุมาลพันธ์
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_12_59.pdf

Credit: ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Admin4 No Comments

ส่งข้อมูลประกันสุขภาพปี 2561 ได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 (ไม่ใช่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่แชร์กันในไลน์)

💉💉ส่งข้อมูลประกันสุขภาพปี 2561 ได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562

(ไม่ใช่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่แชร์กันในไลน์) 💉💉

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 3 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

 

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

📌กฎหมาย e payment กับภาษีธุรกิจ SME ออนไลน์

📍พุธ-พฤหัส ที่ 19-20 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2DL3WAX

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2qU2qnD

CPD/CPA รออนุมัติ